• Imprimeix

Agrocrèdit

Préstecs amb ajuts en forma de garantia del 80% del Departament d'Agricultura

Mitjançant la Ordre AAM/76/2015 de 10 d’abril , es convoquen ajuts de mínimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura. Es tracta d'una línia de préstecs a atorgar per l'Institut Català de Finances de Catalunya (ICF) per un import total de 61.880.000€, respecte els quals el Departament assumeix en forma d'ajut el risc del 80% de cada operació.

L'ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, mentre que el DAAM ho fa des del punt de vista tècnic.

La finalitat del finançament és:

 • Préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial efectuats en territori de Catalunya.
 • Préstecs per a capitalització d’empreses.
 • Préstecs per a necessitats de circulant.

Entitats beneficiàries:

 • Poden ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts les persones físiques i les persones jurídiques, independentment de la seva forma jurídica, titulars d'empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura, amb seu social a Catalunya.
 • Així mateix poden tenir la condició de beneficiàries altres empreses que de forma exclusiva prestin serveis relacionats amb l'activitat agrícola o ramadera, les corporacions de dret públic i les agrupacions amb personalitat jurídica que estiguin constituïdes amb finalitats relacionades amb les activitats esmentades, com ara la qualitat diferenciada o l'aprofitament del reg, i els consorcis amb representació d'interessos econòmics públics i privats, que compleixin les condicions exigides en aquestes bases reguladores i que tinguin seu social a Catalunya.

Donat que es tracta d'ajuts sotmesos al règim de minimis, no poden ser beneficiàries les persones a què fan referència l'article 1 del Reglament (UE) 1407/2013, l'article 1 del Reglament (UE) 1408/2013 i l'article 1 del Reglament (UE) 717/2014.

Imports màxims i mínims dels préstecs:

4.4.1 Préstecs per al finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial

a) Per ajuts de garantia de préstecs sotmesos al RUE 1407/2013:

Préstecs de més de cinc anys i fins a deu anys: import mínim de 3.000,00 € i màxim de 937.500,00 euros.

Préstecs de cinc anys: import mínim de 3.000,00 euros i màxim d’1.500.000,00 euros.

Si els préstecs són inferiors als terminis i als imports màxims establerts en els paràgrafs precedents, l'import de subvenció equivalent bruta de la garantia es calcularà com una part proporcional del límit màxim de 200.000,00€ durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

b) Per ajuts de garantia de préstecs sotmesos al RUE 1408/2013:

Préstecs de més de cinc anys i menys de deu anys: import mínim de 3.000,00 € i màxim de 70.312,50€.

Préstecs de cinc anys: import mínim de 3.000,00 euros i màxim de 112.500,00 euros.

Si els préstecs són inferiors als terminis i als imports màxims establerts en els paràgrafs precedents l’import de subvenció equivalent bruta de la garantia es calcularà com una part proporcional del límit màxim de 15.000,00€ durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

 c) Per ajuts de garantia de préstecs sotmesos al RUE 717/2014:

Préstecs de més de cinc anys i menys de deu anys: import mínim de 3.000,00 € i màxim de 140.625€.

Préstecs de cinc anys: import mínim de 3.000,00 euros i màxim de 225.000 euros.

Si els préstecs són inferiors als terminis i als imports màxims establerts en els paràgrafs precedents l’import de subvenció equivalent brut de la garantia es calcularà com una part proporcional del límit màxim de 30.000,00€ durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

4.4.2 Préstec per a necessitats de circulant:

Amb caràcter general, import mínim de 10.000,00€ i màxim de 100.000,00 € per soci amb una durada màxim de vuit anys. L'ajut corresponent a la quantia d'aquests imports no pot ultrapassar el límit de la quantia de minimis al qual es subjecti l'ajut que estableix l'apartat 4.4.1.

4.4.3 Préstecs per a necessitats de circulant:

Amb caràcter general, import mínim de 3.000,00 € i màxim de 500.000,00€, amb una durada màxima de cinc anys. L'ajut corresponent a la quantia d'aquests imports no pot ultrapassar el límit de la quantia de minimis al que es subjecti l'ajut establert a l'apartat 4.4.1.

Les condicions financeres que s'ofereixen són:

1. Condicions dels préstecs de cinc a set anys per a préstecs per al finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.

 • Tipus d'interès màxim: interès de l'euríbor a 12 mesos més 3,95%.
 • L'import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l'import de l'actuació subvencionable, amb els límits mínims i màxims especificats a l'apartat 4.4.1 de l'annex 1 de la Ordre AAM/ 76/2015.
 • Termini: el termini màxim del préstec és de set anys, amb un període de carència d’amortització de capital com a màxim de dos anys.
 • Comissió d'obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins a 1.500.000,00€ euros, un màxim de 0,75% de l’import del préstec.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent més 6%.
 • Les despeses que per intervenció de fedatari públic es derivin d'aquestes operacions van a càrrec del prestatari.

 

2. Condicions dels préstecs de set a deu anys per a préstecs per al finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial:

 • Tipus d'interès màxim: interès de l’euríbor a 12 mesos més 4,45%.
 • L'import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l'import de l'actuació subvencionable, amb els límits mínims i màxims especificats a l'apartat 4.4.1 de l'annex 1, de la Ordre AAM/76/2015 
 • Termini: el termini màxim del préstec és de deu anys, amb un període de carència d'amortització de capital com a màxim de dos anys.
 • Comissió d'obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins a 1.500.000,00€ euros, un màxim de l’1% de l’import del préstec.
 • Interès de demora: tipus d'interès vigent més 6%.
 • Les despeses que per intervenció de fedatari públic es derivin d’aquestes operacions van a càrrec del prestatari.

 

3. Condicions dels préstecs de fins a vuit anys per préstecs per a capitalització d'empreses:

 • Tipus d'interès màxim: interès de l’'euríbor a 12 mesos més 5%.
 • L'import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l'import de l’actuació subvencionable, amb els límits mínims i màxims especificats a l’apartat 4.4.2 de l'annex 1 de la Ordre AAM/76/2015.
 • Termini: el termini màxim del préstec és de vuit anys, amb un període de carència d’amortització de capital com a màxim d'un any.
 • Comissió d'obertura i estudi: per a préstecs de fins a 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins a 100.000,00€ euros, un màxim de l'1% de l’import del préstec.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent més 6%.
 • Les despeses que per intervenció de fedatari públic es derivin d’aquestes operacions van a càrrec del prestatari.

 

4. Condicions dels préstecs de fins a cinc anys per a préstecs per a necessitats de circulant:

 • Tipus d'interès màxim: interès de l'euríbor a 12 mesos més 3,95%.
 • L'import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l'import de l'actuació subvencionable, amb els límits mínims i màxims especificats a l’apartat 4.4.3 de l'annex 1, de la Ordre AAM/76/2015.
 • Termini: el termini màxim del préstec és de cinc anys, amb un període de carència d'amortització de capital com a màxim d'un any.
 • Comissió d'obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins a 500.000,00€ euros, un màxim de l’1% de l’import del préstec.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent més 6%.
 • Les despeses que per intervenció de fedatari públic es derivin d’aquestes operacions van a càrrec del prestatari.  


Presentació de les sol·licituds: 

Abans de presentar la sol·licitud d'ajut al Departament, s'ha de presentar telemàticament la sol·licitud de préstec a l'ICF al portal FinEmpresa (www.icf.cat) en un imprès normalitat que es podrà obtenir al mateix portal.

La sol·licitud d'ajut s'ha de presentar telemàticament en el cas de sol·licituds d'ajuts per a projectes d'inversió, circulant o capitalització d'empreses en l'àmbit de la indústria agroalimentària d'acord amb el procediment aprovat a l'article 3 de l'Ordre.

Per les empreses de la resta d'àmbits, les sol·licituds d'ajut s'han de presentar mitjançant un imprès normalitzat, preferentment, a les oficines comarcals del DAAM, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el termini establert en la convocatòria.  

Data d'actualització:  07.05.2015

Informació relacionada