• Imprimeix

Junta electoral

La Junta Electoral té la seu a Barcelona, als serveis centrals del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

Les funcions de la Junta Electoral són:

  • Publicar el cens electoral.
  • Coordinar el procés electoral.
  • Vetllar per l'aplicació i el compliment de la legalitat vigent.
  • Supervisar el desenvolupament del procés electoral.
  • Resoldre els recursos presentats en el procés electoral.
  • Proclamar els resultats definitius de les eleccions.
  • En general, qualsevol tasca necessària per al correcte desenvolupament del sufragi.

La Junta Electoral és integrada per set membres, designats pel conseller del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, amb la composició següent:

  • Un director general del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, que actua com a president.
  • Tres funcionaris adscrits al departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia com a vocals, un dels quals ha d'ésser l'advocat en cap del departament. Un d'aquests membres actua com a secretari de la Junta.
  • Tres membres designats a proposta de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya.

Les sessions de la Junta Electoral són ordinàriament presencials, llevat de les sessions que de manera específica se n'acordi el caràcter no presencial.

Data d'actualització:  11.02.2016