• Imprimeix

Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC)

Actualització: anual

Format de les dades: PDF, XLS, XLSX

La Xarxa Comptable Agrària és un instrument que permet avaluar la renda de les explotacions agràries de Catalunya i l'impacte que la política agrària produeix en elles. Ofereix una visió de totes les quantificacions disponibles sobre l'activitat agrària a partir de les dades comptables.

Aquesta estadística s'elabora en el marc del conveni de col·laboració amb el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La metodologia es basa en el programa de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) iniciada els anys setanta a Espanya i integrada des de l'any 1986 en la Xarxa d'Informació Comptable Agrícola (RICA) comunitària -que es regeix pel Reglament CE 1217/2009- amb l'adaptació de la metodologia a la nova situació normativa.

Alguns altres conceptes específics d'aquest tipus d'anàlisi són:

Unitat de Dimensió Econòmica de l'explotació agrària(UDE): és la unitat de mesura comunitària per determinar la mida d'una explotació, la dimensió econòmica d'una explotació es determinarà en funció de la seva producció estàndard total i s'expressarà en euros.

Coeficients de Producció Estàndard (PE): corresponen al valor monetari de la producció bruta al preu de sortida de l'explotació, i es calculen per Comunitat Autònoma, utilitzant dades bàsiques mitjans al llarg d'un període de referència de cinc anys, centrat en l'any de referència dels mateixos. La Producció Estàndard Total (PET) d'una explotació es calcula multiplicant, per cada activitat, el seu coeficient de PE, pel número d’unitats d'aquesta activitat (hectàrees o caps de ramat); posteriorment, s’agreguen els valors obtinguts per cada activitat de l'explotació. El valor de la PE es correspon amb la dimensió econòmica (DE) de l'explotació.

Unitat de Treball Any (UTA): Les dades de treball en l’explotació s’expressen en unitats de treball any. Una UTA equival al treball que fa una persona a temps complet durant un any.

Superfície Agrícola Utilitzada (SAU): És el conjunt de la superfície de les terres llaurades i de les terres per a pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos.

Unitat Ramadera (UR): És la unitat de mesura de la càrrega ramadera d’una explotació. S’obté aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus per poder presentar, en una mateixa unitat d’equivalència, les diferents espècies: vaques lleteres, oví i cabrum, porcí, aviram.

Marge Brut Estàndard (MBS): El marge brut d’una explotació és la diferència entre el valor monetari de la producció bruta total i el valor de certs costos directes inherents a aquesta producció. El Marge brut estàndard és una mesura indirecta de marge brut, que s’obté mitjançant el càlcul d’un coeficient normalitzat en l’àmbit de comunitat autònoma, expressat en unitats monetàries / hectàrea o cap de bestiar. Sempre s’utilitza un període base de tres anys consecutius per a calcular el valor mitjà.

Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges)

Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC)

Exercicis comptables de 2014 a 2016 [PDF]

A partir del format de resultats RICA disponible en la publicació RI/CC 882 Rev. 8.1 de data Abril 2007 es configura el format de resultats de XCAC. Els codis dels resultats són iguals als de RICA excepte els codis que comencen per A i RF, que són propis de la Xarxa Comptable Agraria de Catalunya. Les dades provenen, o bé directament de la fitxa XCAC, o bé és el resultat de càlcul d’elements de la fitxa i els resultats.

Els resultats es presenten per a les diferents OTE i inclouen també les mitjanes del global d’explotacions. S’agrupen de la següent forma:

  • Dades sobre les explotacions de la mostra i el total d’explotacions a les que presenten.
  • Informació sobre l’estructura i rendiments, expressat en unitats físiques.
  • Dades relatives al compte de pèrdues i guanys, incloent les produccions, les despeses, les subvencions, els impostos i els resultats.
  • Dades relatives al balanç de situació.
  • Indicadors financers (unitats monetàries).
  • Ràtios financers (indicadors)
 

 

Pel que fa als resultats de costos es poden consultar els detalls en els documents “Metodologia càlcul compte analític 2010” i “Metodologia càlcul compte analític 2009”.

Data d'actualització:  24.10.2018