A partir dels preus percebuts pel pagès (mensuals i anuals) establerts segons la metodologia descrita a l'apartat Preus percebuts (base 2010) d'aquest web i aplicant la fòrmula de Laspeyres, s'elaboren els Índexs de Preus Percebuts Agraris (IPPA) amb base a l'any 2010.

L'IPPA mesura l'evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda dels productes agraris.

De la mateixa manera que l'estadística de preus percebuts, l'última base treballada ha estat la de l'any base 2005 i el seu període de vigència ha estat des del 2005 al 2015. El canvi de base que ara es presenta, any base 2010, pretén adaptar-se als canvis de l'agricultura dels últims anys.

Aquests índexs són perfectament comparables amb els elaborats pel Ministeri d'Agricultura ja que s'aplica la mateixa metodologia i les ponderacions utilitzades a Catalunya són les utilitzades també pel Ministeri d'Agricultura en aquest territori. La única excepció la constitueixen els productes forestals, que el Ministeri d'Agricultura inclou.

Contacte: correu electrònic 

IPPA anual publicat al DOGC