Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Març 2018 #0205
Farmers talk food waste: Supermarkets role in crop waste on UK farms

Els pagesos parlen de malbaratament alimentari: el paper dels supermercats en el malbaratament de cultius de les explotacions agràries britàniques
Feed Back, 21 de febrer de 2018.
Feed Back

Document elaborat per l'organització mediambiental britànica Feed Back que fa campanyes per acabar amb els residus d'aliments a totes les baules de la cadena alimentària. Aquest informe examina el paper sistèmic que tenen els supermercats en la sobreproducció i el conseqüent malbaratament d’aliments a explotacions del Regne Unit. Segons els agricultors entrevistats a l'informe, els supermercats promouen la sobreproducció i posterior malbaratament. La producció d'aliments té un gran petjada ambiental. Aquest informe posa de manifest les falles del nostre sistema alimentari actual, i la necessitat urgent d'avançar cap a cadenes de subministrament d'aliments que siguin justes, desincentivar la sobreproducció i treballar en un marc de sostenibilitat per al planeta

Llegiu-ne més

Agrometereologia

Frost tolerance remains weak

La tolerància a les gelades continua feble
Joint Research Centre. MARS Bulletin, vol. 26, núm. 2, 19 de febrer de 2018.
Joint Research Centre

Les condicions hivernals fins ara no representen cap amenaça per als cultius d'hivern

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Do EU geographical indications affect the quality of EU imports?

Les indicacions geogràfiques de la UE afecten la qualitat de les importacions de la UE?
Strength2Food. Febrer de 2018, 21 p.
Strength2Food

L'objectiu d'aquest treball és proporcionar una valoració empírica de l'efecte que exerceix la difusió de les indicacions geogràfiques de la UE (IG) sobre els productes agroalimentaris exportats procedents de països no comunitaris a la UE. La qualitat del producte s¡ha estimat utilitzant dades comercials, basant-se en la metodologia desenvolupada per Khandelwal, Schott i Wei (2013). S'extreu de l'informe que l'efecte de preus sembla dominar l'efecte de qualitat, ja que el component de preus purs sembla més afectat que el de qualitat. Aquests resultats suggereixen que, de mitjana, els països que no pertanyen a la UE, quan exporten en categories on proliferen les IG de la UE, tenen més possibilitats d'optar per una estratègia de competència de preus, en comptes d'una estratègia de competència de qualitat

Llegiu-ne més
shadow bottom
The Trade Effects of the European Union Geographical Indications Policy

Efectes comercials de la política d'indicacions geogràfiques de la Unió Europea
Strength2Food. Febrer de 2018, 40 p.
Strength2Food Project

Aquesta anàlisi enfoca la relació entre la política de qualitat alimentària de la Unió Europea (UE) sobre indicacions geogràfiques (IG) sobre els fluxos comercials

Llegiu-ne més
Farmers talk food waste: Supermarkets role in crop waste on UK farms

Els pagesos parlen de malbaratament alimentari: el paper dels supermercats en el malbaratament de cultius de les explotacions agràries britàniques
Feed Back, 21 de febrer de 2018.
Feed Back

Document elaborat per l'organització mediambiental britànica Feed Back que fa campanyes per acabar amb els residus d'aliments a totes les baules de la cadena alimentària. Aquest informe examina el paper sistèmic que tenen els supermercats en la sobreproducció i el conseqüent malbaratament d’aliments a explotacions del Regne Unit. Segons els agricultors entrevistats a l'informe, els supermercats promouen la sobreproducció i posterior malbaratament. La producció d'aliments té un gran petjada ambiental. Aquest informe posa de manifest les falles del nostre sistema alimentari actual, i la necessitat urgent d'avançar cap a cadenes de subministrament d'aliments que siguin justes, desincentivar la sobreproducció i treballar en un marc de sostenibilitat per al planeta

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

The role of Forests in the Circular Economy

El paper que juguen els boscos en l'economia circular
European Commission. International Conference Halting Deforestation and Increasing Forest Area – from Aspiration to Action. Roma. 20-22 de febrer de 2018, 7 p.
Food and Agriculture Organization of the United States (FAO)

Presentació a la Conferència Internacional d'Alt Nivell organitzada per la FAO en què s'han debatut les accions que es duran a terme a escala global i nacional per ajudar a assolir els objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG) que inclouen aturar la desforestació i augmentar la cobertura forestal. L'Assemblea General de les Nacions Unides fa un crida a invertir la pèrdua de cobertura forestal i a augmentar la superfície forestal en un 3% arreu del món abans de 2030. En la presentació que enllacem podeu veure quina és la posició de la Unió Europea quant al paper que juguen els boscos en la sostenibilitat

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Agroforestry and silvopastoral systems in Europe Afforestation, Reforestation and Agroforestry

Sistemes agroforestals i silvopastorals a Europa. Forestació, reforestació i agrosilvicultura
Collaborative Partnership on Forest (CPF). International Conference Halting Deforestation and Increasing Forest Area – from Aspiration to Action. Roma, 20-22 de febrer de 2018.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Presentació a la Conferència Internacional d'Alt Nivell organitzada per la FAO. El document apunta que la competència en l'ús de la terra entre els boscos i l'agricultura podria resoldre's combinant l'agricultura, la silvicultura i el pastoreig d'animals, amb possibilitat de beneficis mutus

[Presentació]

Llegiu-ne més
La unión europea y los bosques

La Unió Europea i els boscos
European Parliament. 1 de febrer de 2018, 6 p.
Parlamento Europeo

Us enllacem un full informatiu amb vocació didàctica sobre el sector forestal i les polítiques de la UE. La Unió Europea (UE) no té mandat per a una política forestal comuna. No obstant això, una gran part de les polítiques i iniciatives de la UE afecten els boscos, tant a la UE com a països tercers

Llegiu-ne més
Towards a sustainable European forest-based:bioeconomy – assessment and the way forward

Cap a una Europa sostenible basada en els boscos: bioeconomia - avaluació i el camí a seguir
European Forest Institute. 20 desembre 2017.
European Forest Institute

L'Institut Forestal Europeu fa balanç de les reflexions publicades en els últims mesos sobre la bioeconomia vinculada al bosc, i presenta l'estat de la qüestió. Els diferents articles temàtics que conformen la publicació aborden punts particularment sensibles com poden ser la disponibilitat de recursos, l'impacte sobre la biodiversitat, amb els tipus de propietat forestal, la mitigació o adaptació al canvi climàtic, l'ocupació i les competències del sector forestal

Llegiu-ne més

Política agrària

Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements

Retroalimentació i progrés cap a la millora de la implementació i execució dels capítols de Comerç i Desenvolupament Sostenible en els acords de lliure comerç de la UE
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 26 de febrer de 2018.
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)

L'alt comissionat per al Comerç de la Unió Europea llança un pla en què examina com el bloc pot garantir que els capítols de desenvolupament sostenible en els seus acords comercials s'apliquin amb més eficàcia. El pla tracta de qüestions com la participació de la societat civil, la implementació i l'aplicació, i el paper de l'acció climàtica. Es va publicar després d’una reunió informal de ministres de comerç dels estats membres de la UE a Sofia (Bulgària), i es va presentar com a resultat de més de sis mesos de converses amb diversos grups d'interès. "Això representa un enfocament renovat de la nostra política actual: un compromís col·lectiu per reforçar i fer més amb les eines disponibles”

Llegiu-ne més
shadow bottom
Customising Brexit. A hybrid option for a UK-EU trade framework

Personalització del Brèxit: una opció híbrida per a un marc comercial del Regne Unit i la UE
The Institute of Directors (IoD). 16 de febrer de 2018, 10 p.
The Institute of Directors (IoD)

Es tracta d'una proposta d'acord postbrèxit impulsada per l'organització d'empresaris britànics The Institute of Directors (IoD). L'informe detalla quin tipus d'acord duaner hauria d'establir el Regne Unit amb la UE i proposa emmirallar-se amb Turquia en la negociació d'aquests tipus d'acord (Turquia actualment forma part d'una unió duanera parcial amb la UE, i hi ha un impuls per ambdues parts a favor de complementar-ho amb un ampli acord de lliure comerç). També proposa una unió duanera parcial amb la UE que abastaria els productes agrícoles industrials i processats. L'acord permetria al Regne Unit la llibertat d'establir una política comercial pròpia i buscar acords de lliure comerç amb altres països, com ara Turquia. Aquesta unió duanera parcial s'hauria de complementar amb un ampli acord de lliure comerç amb la UE en àrees no incloses en el bloc.

Llegiu-ne més
Brexit: Trade in Food

Brexit: comerç alimentari
House of Commons. Environment, Food and Rural Affairs Committee. 7 de febrer de 2018. 41 p.
House of Commons

El Comitè d'Afers Agrícoles de la Cambra dels Comuns britànica publica un informe sobre el Brèxit i el comerç d'aliments que adverteix sobre els alts costos alimentaris per als consumidors, però també sobre conseqüències de tarifes més baixes. Segons els autors, el Brèxit inevitablement introduirà friccions a les rutes comercials. L'objectiu del document és detallar l'impacte que els diferents sectors agroalimentaris del Regne Unit han de negociar en virtut de les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) en el cas que el Regne Unit i la UE no arribin a un acord comercial

Llegiu-ne més
Future of EU finances: reforming how the EU budget operates

El futur de les finances de la UE: reforma del funcionament del pressupost de la UE
European Court Auditors. Febrer de 2018, 25 p.
European Court Auditors

El document que podeu llegir en aquest enllaç és la resposta dels auditors europeus al document de reflexió de la Comissió sobre el futur de les finances de la UE: un pas important cap al desenvolupament del pròxim marc financer plurianual. El Tribunal de Comptes Europeu demana un major èmfasi en el valor afegit europeu que serveixi per determinar les possibilitats d’afegir valor al pressupost de la UE mitjançant l'avaluació dels resultats dels programes de despesa i dels riscos dels instruments i les garanties financeres per als comptes econòmics de la UE. El concepte, afirmen els auditors, hauria així mateix d'introduir una noció més exhaustiva i exacta sobre els costos, els beneficis i els saldos nets dels membres de la UE

Llegiu-ne més
Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU

Reflexions sobre la PAC: donant suport a l'ocupació i les rendes agràries a la Unió Europea
The World Bank. 30 de gener de 2018, 90 p.
The World Bank

Es tracta d'un document que forma part de la col·lecció d'informes econòmics que el Grup del Banc Mundial fa periòdicament sobre els desenvolupaments econòmics, les perspectives i les polítiques econòmiques a la Unió Europea. Se'n desprèn que la meitat dels estats membres de la UE han aprofitat la PAC per reduir la pobresa i millorar els ingressos derivats de l'agricultura, mentre d'altres països han quedat endarrerits en aquesta recuperació

Llegiu-ne més
Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020

Un nou i modern marc financer plurianual per a una Unió Europea que executa les seves prioritats de manera eficient més enllà de 2020
Commission Européenne. 14 de febrer de 2018, 22 p.
Commission Européenne

Enllacem la comunicació de la Comissió Europea amb la seva proposta per al marc financer plurianual per a la Unió Europea (UE) post2020 que preveu tres opcions per al pressupost de la Política Agrària Comuna (PAC): mantenir el mateix nivell de despesa que en el període 2014/20, reduir-la un 15% o retallar-la fins a un 30%. Aquests escenaris, aclareix la Comissió Europea, no es poden veure de manera aïllada, ja que "qualsevol reducció en els pagaments directes hauria d'anar acompanyada d'una millor focalització del pressupost restant, per exemple, mitjançant un major enfocament envers les granges petites i mitjanes i una millor coordinació amb les mesures de desenvolupament rural"

Llegiu-ne més

Producció ecològica

Estrategia para la producción ecológica 2018-2020

Estratègia per a la producció ecològica 2018-2020
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 8 de febrer de 2018, 61 p.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

Enllacem l'informe estratègic publicat recentment pel MAPAMA que té per objectiu potenciar el sector de la producció ecològica espanyola i la seva adaptació a les circumstàncies i tendències del mercat, coincidint amb el nou marc reglamentari europeu aprovat l'any 2017. Les prioritats assenyalades en el document són: Fomentar el consum intern i millorar la comercialització de productes ecològics. Contribuir a una millor vertebració sectorial de la producció ecològica. Donar suport al creixement i consolidació de la producció ecològica, amb especial atenció a la ramaderia ecològica i al sector industrial. Estudiar el paper de la producció ecològica en la política de medi ambient. I adaptar-la al canvi climàtic

Llegiu-ne més
shadow bottom

Prospectiva

Agricultural Projections to 2027

Perspectives per a l'any 2027 per als mercats agrícoles
United States Department of Agriculture (USDA). 15 de febrer de 2018, 117 p.
United States Department of Agriculture (USDA)

Com cada febrer, enllacem les projeccions a 10 anys dels mercats agrícoles que elabora el Departament d'Agricultura dels Estats Units. Durant els pròxims anys, el sector agrícola continuarà ajustant-se a preus més baixos per a la majoria dels productes agrícoles. La superfície sembrada disminueix lleugerament a pesar dels baixos costos d'energia. No obstant això, es produeixen canvis marcats, sobretot la forta demanda mundial de soja: s'espera que les plantacions de soja superin la superfície de blat de moro. Els baixos costos d'alimentació i la contínua forta demanda global proporcionen incentius econòmics per a l'expansió en el sector ramader. S'espera que augmenti l'ingrés net de les explotacions l'any 2018 per baixar tot seguit, que s'estengui cap a la meitat de la dècada i que s'animi durant l'última part del període de projecció

Llegiu-ne més
shadow bottom

Sectors productius

Livestock and Poultry Outlook

Perspectives del sector ramader i avícola per a l'any 2018
US Department of Agriculture. Agricultural Outlook Forum 2018. Arlington (Virgínia), 23 de febrer de 2018.
US Department of Agriculture

L'any 2018, els sectors de la carn de boví, porc i pollastre d'engreix estan en condicions d'experimentar una major expansió. Sobre una base anual, es preveu que els preus dels pinsos siguin més baixos (blat de moro) i lleugerament més alts (soja). Les exportacions de porc es preveuen un 5% més elevades que l'any 2017. El preus serien més baixos que l'any anterior

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Grains and Oilseeds Outlook

Perspectives del sector dels cereals i les oleaginoses per a l'any 2018
US Department of Agriculture. Agricultural Outlook Forum 2018. Arlington (Virgínia). 23 de febrer de 2018, 17 p.
US Department of Agriculture

US Department of Agriculture

Les perspectives per als preus del blat de moro i la soja són que siguin semblants als de fa 1 any. En canvi, les perspectives per als preus del blat de moro són que augmentin envers l'any passat. Les hectàrees de blat d'hivern disminuiran fraccionadament envers l'any passat, però amb increments notables en estats com Texas i Kansas. La superfície plantada d'arròs total de 2018 es projecta un 17% més que l'any anterior. Es preveu que les existències finals de blat siguin un 8% més en la campanya 2018/19 que en l'anterior. També es preveu una gran collita de blat a la UE

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Dairy Outlook for US dairy

Perspectives del sector lacti dels Estats Units per a l'any 2018
US Department of Agriculture. Agricultural Outlook Forum 2018. Arlington (Virgínia). 23 de febrer de 2018, 6 p.
US Department of Agriculture

Perspectives per a l'any 2018: creixement lent de la producció davant dels marges febles. Es preveu que la producció de llet augmenti l'any 2018 fins a un 1,5% envers l'any 2017 i arribi a una xifra rècord. L'enfortiment de la demanda internacional i els preus més baixos haurien d'impulsar les exportacions

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom

Tecnologia (R+D) i Innovació

Agriculture et energies renouvelables: contributions et opportunités pour les exploitations agricoles

Agricultura i energies renovables: contribucions i oportunitats per a les explotacions agrícoles
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), febrer de 2018.
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

Aquest estudi situa l'agricultura a l'epicentre del desenvolupament de les energies renovables i pretén avaluar la contribució directa i indirecta de l'agricultura a la producció d'energia renovable a França avui i els anys 2023, 2030 i 2050. Té com a objectiu fer entenedora l'aportació econòmica de les energies renovables al sector agrícola i la contribució del sector agrícola a la transició energètica del país. Els avantatges i els inconvenients tecnicoeconòmics i mediambientals de cada energia renovable són analitzats per identificar les oportunitats i els obstacles per al desenvolupament de les energies renovables en el sector agrícola

Llegiu-ne més
shadow bottom
Automatisation, numérisation et emploi

Automatització, digitalització i ocupació
Conseil d'orientation pour l'emploi. Desembre de 2017, 218 p.
Conseil d'orientation pour l'emploi

El Consell d'Ocupació del Govern francès publica l'última part d'una anàlisi multidimensional sobre les conseqüències de l'automatització i la digitalització en el contingut de les tasques i en els empleats mateixos. L'estudi abasta tots els sectors econòmics i, en particular, el sector agroalimentari. El document es referma en el fet que l'evolució actual no té paral·lel en la història industrial per la seva magnitud i profunditat de transformació, en totes les etapes de la cadena de valor. Aquest fet és especialment notable en el cas del sector agroalimentari, on l'estudi s'atura per fer-ne una anàlisi detallada

Llegiu-ne més
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament