Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Maig 2018 #0210

Document d'interès

Reporting requirements on biofuels and bioliquids stemming from the directive (EU)

Requisits d'informació sobre biocarburants i biolíquids derivats de la Directiva (UE)
Wageningen Economic Research. 24 de maig de 2018, 124 p.
Wageningen Economic Research

Aquest informe va ser elaborat a petició de la Comissió Europea per la Universitat de Wageningen, juntament amb el Centre Nacional d'Energies Renovables d'Espanya i l'Agència d'Avaluació Ambiental dels Països Baixos. Fa una revisió i anàlisi sistemàtiques de les darreres investigacions i les últimes evidències científiques disponibles sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle indirectes (ILUC) associades a la producció de biocombustibles i biolíquids. També enllacem la presentació de l'informe

[Presentació]

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

Warm April accelerates crop development

Un abril especialment càlid accelera el ritme de creixement dels cultius
Joint Research Centre. MARS Bulletin, vol. 26, núm. 5, 22 de maig de 2018
Joint Research Centre

Zones extenses de l'Europa central i oriental han patit la falta de precipitació, però la majoria sense efectes greus fins ara sobre els cereals d'hivern. Tanmateix, les condicions d'aquest abril excepcionalment més càlid i sec a l’Europa central han afectat negativament la floració de la colza

Llegiu-ne més
shadow bottom

Dieta mediterrània

Evaluating the Water Footprint of the Mediterranean and American Diets

Anàlisi de la petjada hídrica de les dietes mediterrània i americana
Universidad Politécnica de Madrid; Observatorio del Agua de la Fundación Botín.
MDPI BOOKS (Switzerland)

L'objectiu principal d'aquesta investigació és avaluar la petjada hídrica de dues dietes alimentàries recomanades, la mediterrània i l'americana, a partir de productes i receptes locals, i avaluar els impactes dels possibles canvis dietètics en tots dos estats (Espanya i els Estats Units). A més, intenta aprofundir en la comprensió de la relació entre l'origen dels productes i els patrons de consum, i la seva influència en la total i la sostenibilitat de la dieta. De l'estudi, se'n desprèn: la petjada hídrica en un menú de la dieta mediterrània és de 5.276 litres per persona i dia, i l'adopció d'una dieta americana augmentaria la petjada hídrica gairebé el 29% fins als 6.780 litres per persona i dia

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

The future of food and farming: perspectives and Spanish vision

El futur de l'alimentació i l'agricultura: perspectives i la visió espanyola
Fernando Miranda Sotillos (MAPAMA). La PAC tras 2020: La PAC post 2020. Madrid. 18 de maig de 2018, 17 p.
BLOG UPM

Presentació a la jornada de debat sobre la PAC post 2020. El director general de Produccions i Mercats Agraris del MAPAMA fa una breu descripció del sector agrícola espanyol i proposa què hauria de ser la futura PAC. Aborda temes mediambientals sobre pagaments directes, etc., i aposta per crear aliances amb altres països europeus per aconseguir una PAC post 2020 favorable

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
On the future cap and the often un-targeted debate of targeted support

Quin futur hi ha per a la Política Agrària Comuna? Algunes bases per als punts de discussió
Aurélie Trouve (AgroParisTech). La PAC tras 2020: La PAC post 2020. Madrid. 18 de maig de 2018, 9 p.
BLOG UPM

 

[Presentació]

Llegiu-ne més
Appraisal of the commission cap communication

Aprofundint en la comunicació de la Comissió Europea sobre la Política Agrària Comuna
Alan Matthews (Trinity College - Dublín). La PAC tras 2020: La PAC post 2020. Madrid. 18 de maig de 2018, 11 p.
BLOG UPM

El professor emèrit del Trinity College (Dublín), Alan Matthews, en la seva intervenció exposa que hi haurà menys diners per a la PAC 2021-2027. Aquest expert creu que la caiguda real (preus constants) serà del 15% de mitjana (-11% en el primer pilar, és a dir, el d’ajudes als agricultors, i del -26% per al segon pilar o de desenvolupament rural)

[Presentació]

Llegiu-ne més
El futuro de la PAC

El futur de la PAC
Carlos Cabanas (MAPAMA). Convención Nacional de Cooperativas: Retos y Oportunidades del Cooperativismo Agroalimentario Español. Múrcia. 26-27 d'abril de 2018, 12 p.
Cooperativas agroalimentarias

Presentació del secretari general del MAPAMA Carlos Cabanas. Va explicar com es trobaven les negociacions sobre la reforma de la PAC a 26 d’abril i quina és la posició del Govern espanyol. Va manifestar que la PAC és "una prioritat" per al Govern en les negociacions del nou marc pressupostari i va destacar que Espanya s'oposa al cofinançament. En aquest sentit, va afirmar que "ens preocupa de la proposta de la CE que es trenqui el mercat comú i hi hagi països que puguin aplicar mesures proteccionistes [...] La posició d’Espanya passa per la defensa d’una Europa forta i amb polítiques comunes, i el manteniment d’un pressupost adequat per a la PAC", va voler deixar ben clar

[Presentació]

Llegiu-ne més
Marco Financiero Plurianual POST 2020

Marc financer plurianual post 2020
Direcció General de Fons Comunitaris. Ministeri d'Hisenda. Múrcia. 26-27 d'abril de 2018, 20 p.
Direcció General de Fons Comunitaris

Presentació que analitza què és el que Espanya aporta i rep de la UE. Destaca que Espanya "és ara més rica" en el conjunt de la UE i això suposa que "en aquest moment, el saldo entre el que rep i el que aporta està equilibrat [...] El que vam rebre del pressupost europeu, el paguem amb els nostres impostos, nosaltres financem la PAC", ha afegit. Tanmateix, ha assenyalat que cal reconduir els recursos perquè la UE ha d'atendre noves prioritats com els moviments migratoris. Finalment, defensa la PAC i el seu pressupost com a política comunitària global: "si es cofinança la PAC, es perdrà el concepte d'una política comuna europea"

[Presentació]

Llegiu-ne més

Tecnologia (R+D) i Innovació

Nanotechnologies et nanomatériaux en alimentation : atouts, risques, perspectives

Nanotecnologies i nanomaterials en alimentació: fortaleses, riscos, perspectives
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, maig de 2018.
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

La nanotecnologia ja s'utilitza en camps com l'electrònica, l'aeronàutica i la medicina, i és objecte de programes d'investigació ambiciosos en el camp de l'alimentació. Tot i que aquestes tecnologies ofereixen oportunitats interessants per a futures aplicacions, hi ha incerteses quant a la seva toxicitat potencial, que creen reticències i demanen avaluacions cost-benefici. Més enllà dels reptes d'adaptar-se a les normatives, encara hi ha reptes en termes de control, seguiment i vigilància. Aquest document en resumeix els reptes principals

Llegiu-ne més
shadow bottom
Reporting requirements on biofuels and bioliquids stemming from the directive (EU)

Requisits d'informació sobre biocarburants i biolíquids derivats de la Directiva (UE)
Wageningen Economic Research. 24 de maig de 2018, 124 p.
Wageningen Economic Research

Aquest informe va ser elaborat a petició de la Comissió Europea per la Universitat de Wageningen, juntament amb el Centre Nacional d'Energies Renovables d'Espanya i l'Agència d'Avaluació Ambiental dels Països Baixos. Fa una revisió i anàlisi sistemàtiques de les darreres investigacions i les últimes evidències científiques disponibles sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle indirectes (ILUC) associades a la producció de biocombustibles i biolíquids. També enllacem la presentació de l'informe

Llegiu-ne més
shadow bottom
Reporting requirements on biofuels and bioliquids stemming from the directive (EU)

Requisits d'informació sobre biocarburants i biolíquids derivats de la Directiva (UE)
Wageningen Economic Research. 24 de maig de 2018, 124 p.
Wageningen Economic Research

 

[Presentació]

Llegiu-ne més

Sectors productius

Analyse de la compétitivité du marché euro-méditerranéen des filières pêche-nectarine en 2016

Anàlisi de la competitivitat del mercat euromediterrani per als sectors del préssec i la nectarina l'any 2016
France Agrimer. 23 de maig de 2018, 4 p.
France Agrimer

Informe que conté dades comparatives entre els principals països productors de préssec i nectarina: Espanya, França, Grècia, Itàlia i Turquia són examinats amb l'objectiu de fer-ne una anàlisi de competitivitat basada en 6 eixos concrets. Del document, se’n desprèn que Espanya lidera el sector

Llegiu-ne més
shadow bottom
Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de real decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos

Acord pel qual s'emet informe relatiu al projecte de reial decret sobre l'etiquetatge de l'origen de la llet com a ingredient en l'etiquetatge de la llet i els productes lactis
Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC). 3 de maig de 2018, 14 p.
Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC)

Aquest informe analitza les implicacions del projecte normatiu des del punt de vista de la competència efectiva en els mercats i la regulació econòmica eficient. La CNMC considera que l'obligació d'incloure informació sobre la procedència geogràfica dels productes pot ser rellevant per al consumidor, però també pot constituir una restricció a la lliure circulació de mercaderies i, per tant, a la competència efectiva. Aquest tipus de mesures poden tenir un efecte proteccionista sobre la indústria nacional i contribuir a compartimentar el mercat per zones geogràfiques. Per això, cal extremar la precaució a l'hora d'introduir aquesta mena d'obligacions

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament