• Imprimeix

Enquesta de sacrifici d'escorxadors

Carn escorxada

 

L'objectiu d'aquestes enquestes és obtenir informació de l'evolució de la producció càrnia a Catalunya per espècies i tipologia d'animals. Aquesta actuació s'emmarca dins del Conveni de col·laboració en matèria d'estadística i informació agrària, pesquera i alimentària signat amb el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

La informació s'obté mensualment per les principals espècies ramaderes: boví, porcí, cabrum, aviram, conills o equí.

La metodologia per a la realització de les enquestes queda definida per les exigències de la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

El pas previ per la realització de les enquestes és l'actualització anual del directori d'establiments que sacrifiquen bestiar. Aquest directori defineix el nombre d'escorxadors de cada demarcació territorial, les espècies que sacrifiquen, el volum de sacrificis anual i és la base pel càlcul de la mostra d'establiments a enquestar mensualment.

S'estableix que la mostra mensual ha d'estar formada per un conjunt d'escorxadors que com a mínim representin en conjunt el 70% dels sacrificis de la comunitat autònoma per a cada espècie ramadera. Els sacrificis totals de Catalunya del mes s'obtenen mitjançant un procés d'elevació estadística dels resultats de la mostra.

Amb caràcter anual també es duu a terme una enquesta complementària del sacrifici de l'any anterior de tots aquells escorxadors que no van ser objecte de l'enquesta mensual. Normalment aquesta operació es realitza durant els mesos de gener i febrer. La suma dels resultats de les enquestes mensuals més els de l'enquesta complementària configuren el total de sacrificis anuals de la comunitat autònoma.

Els sacrificis mensuals es publiquen agrupats per espècies mentre que el total anual es detalla per tipologies.

Data d'actualització:  06.11.2018