• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • ORDRE ARP/59/2017, de 7 d'abril,

  per la qual es redueix el nombre de llicències per a la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) durant la campanya 2017 i s'estableix la suspensió temporal de la pesquera a partir de la finalització de la campanya d'enguany. (DOGC núm. 7351 - 18/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/765/2017, de 31 de març,

  per la qual s'atorga el Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària a diverses persones. (DOGC núm. 7350 - 13/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/763/2017, de 30 de març,

  per la qual s'aprova el Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica. (DOGC núm. 7350 - 13/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/762/2017, de 6 d'abril,

  per la qual s'estableix la delegació de funcions de la Presidència del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). (DOGC núm. 7350 - 13/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/722/2017, de 6 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7345 - 06/04/2017)

 • ACORD GOV/45/2017, de 4 d'abril,

  pel qual es ratifica la dissolució i s'autoritza la cessió global d'actius i passius del Consorci Llotja de Bellpuig a l'Ajuntament de Bellpuig. (DOGC núm. 7345 - 06/04/2017)

 • EDICTE de 27 de març de 2017,

  pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya. (DOGC núm. 7345 - 06/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/705/2017, de 27 de març,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2016. (DOGC núm. 7344 - 05/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/700/2017, de 29 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017 (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Anunci

  pel qual es dona publicitat a la sol·licitud de modificació de la Denominació d'Origen Protegida Avellana de Reus, i al seu document únic actualitzat (DOGC núm. 7338, de 28.3.2017). (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)