• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • Llei 28/2015, de 30 de juliol,

  per a la defensa de la qualitat alimentària. (BOE 182 de 31-07-2015)

 • RESOLUCIÓ ARP/17/2017, d'11 de gener,

  per la qual es modifica la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02). (DOGC núm. 7289 - 18/01/2017)

 • EDICTE de 10 de gener de 2017,

  pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació. (DOGC núm. 7288 - 17/01/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/7/2017, de 9 de gener,

  per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017. (DOGC núm. 7285 - 12/01/2017)

 • ORDRE ARP/353/2016, de 23 de desembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7282 - 09/01/2017)

 • ACORD GOV/2/2017, de 3 de gener,

  pel qual es ratifica la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i el seu text íntegre. (DOGC núm. 7281 - 05/01/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2990/2016, de 29 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2017. (DOGC núm. 7278 - 02/01/2017)

 • REIAL DECRET 745/2016, de 30 de desembre,

  pel qual es modifiquen els Reials decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrària Comuna (BOE núm. 316 - 31/12/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2974/2016, de 22 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a 2017. (DOGC núm. 7277 - 30/12/2016)

 • ORDRE ARP/347/2016, de 23 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7276 - 29/12/2016)