• Imprimeix

Ajuts

 • ORDRE ARP/240/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny. (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • ORDRE ARP/239/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2429/2017, de 18 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 no coberts per la Resolució ARP/1429/2017, de 13 de juny, i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2017-2018 (ref. BDNS 367001). (DOGC núm. 7479 - 23/10/2017)

 • ORDRE ARP/236/2017, de 17 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 7478 - 20/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2380/2017, de 10 d'octubre,

  per la qual s'amplia el termini per executar i justificar les actuacions subvencionables de la Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7475 - 17/10/2017)

 • ORDRE ARP/229/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els esmentats programes i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa. (DOGC núm. 7473 - 13/10/2017)

 • CORRECCIÓ D’ERRADES a diverses ordres

  del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural publicades, respectivament, en els DOGC núm. 6430, d’1.8.2013; núm. 6578, de 10.3.2014; núm. 6682, de 8.8.2014; núm. 6683, d'11.8.2014, i núm. 6734, de 23.10.2014. (DOGC núm. 7466 - 03/10/2017)

 • ORDRE ARP/218/2017, de 22 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7464 - 29/09/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2100/2017, d'1 d'agost,

  per la qual es convoquen els ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina, corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 358387) (DOGC núm. 7447, de 4.9.2017). (DOGC núm. 7460 - 22/09/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2198/2017, de 5 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 362594). (DOGC núm. 7459 - 21/09/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2187/2017, de 5 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360). (DOGC núm. 7458 - 20/09/2017)

 • ORDRE ARP/203/2017, de 29 d'agost,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).
  (DOGC núm. 7446 - 01/09/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1868/2017, de 20 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 357671). (DOGC núm. 7426 - 03/08/2017)

 • ORDRE ARP/180/2017, de 27 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/255/2016, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola i de cabrum de llet. (DOGC núm. 7424 - 01/08/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1869/2017, de 25 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 357665). (DOGC núm. 7424 - 01/08/2017)

 • ORDRE TES/171/2017, de 26 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01). (DOGC núm. 7423 - 31/07/2017)

 • ORDRE ARP/167/2017, de 21 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització. (DOGC núm. 7422 - 28/07/2017)

 • ORDRE ARP/161/2017, de 20 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina. (DOGC núm. 7419 - 25/07/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1163/2017, de 23 de maig,

  per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de la Resolució ARP/7/2017, de 9 de gener, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017 (DOGC núm. 7379, de 29.5.2017). (DOGC núm. 7413 - 17/07/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1536/2017, de 27 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l'Ebre (ref. BDNS 353403). (DOGC núm. 7404 - 04/07/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura (DOGC núm. 7394, de 20.6.2017). (DOGC núm. 7403 - 03/07/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1490/2017, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura (ref. BDNS 352862). (DOGC núm. 7401 - 29/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1489/2017, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2017 (ref. BDNS 352865). (DOGC núm. 7401 - 29/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1469/2017, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 352638). (DOGC núm. 7400 - 28/06/2017)

 • ORDRE ARP/133/2017, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7399 - 27/06/2017)

 • ORDRE ARP/132/2017, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el caragol poma en el delta de l'Ebre. (DOGC núm. 7399 - 27/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1429/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 (ref. BDNS 351755). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1426/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoca la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 351740). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1422/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1421/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2017-2018 (ref. BDNS 351832). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)