• Imprimeix

Normativa d'ajuts

 • RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 d'agost,

  per la qual es convoquen per a l'any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 411720). (DOGC núm. 7684 - 13/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1938/2018, de 30 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 411531). (DOGC núm. 7683 - 10/08/2018)

 • ORDRE ARP/144/2018, de 3 d'agost,

  de modificació de l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els programes esmentats i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017). (DOGC núm. 7682 - 09/08/2018)

 • ORDRE ARP/141/2018, d'1 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7681 - 08/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1884/2018, de 24 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2018 (ref. BDNS 410177). (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1882/2018, de 24 de juliol,

  per la qual s'obre una segona convocatòria dels ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter, corresponents a 2018 (ref. BDNS 410544). (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1881/2018, de 24 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a la gestió forestal sostenible per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge, corresponents a l'any 2018 (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 410511).  (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • ORDRE ARP/135/2018, de 27 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i controls d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 7677 - 02/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1781/2018, de 12 de juliol,

  per la qual s'obre el procediment de selecció d'entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars i es convoquen els ajuts corresponents al primer trimestre del curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 409111). (DOGC núm. 7672 - 26/07/2018)

 • ORDRE ARP/121/2018, de 17 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC núm. 7670 - 24/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1739/2018, de 18 de juny,

  per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles per als ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2018 convocats mitjançant la Resolució ARP/619/2018, de 23 de març (ref. BDNS 391834). (DOGC núm. 7670 - 24/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1650/2018, de 28 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, corresponents a 2018 (ref. BDNS 408058). (DOGC núm. 7664 - 16/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1649/2018, de 3 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2018, 2019 i 2020 (ref. BDNS 408049). (DOGC núm. 7664 - 16/07/2018)

 • ORDRE ARP/111/2018, de 3 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions. (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1612/2018, de 29 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01) corresponents a 2018 (ref. BDNS 407532). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1610/2018, de 2 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2018 (ref. BDNS 407501). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/57/2018, de 4 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny (DOGC núm. 7638, de 8.6.2018). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • ORDRE ARP/110/2018, de 29 de juny,

  per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2018. (DOGC núm. 7660 - 10/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1569/2018, de 28 de juny,

  per la qual es modifica la Resolució ARP/1347/2018, de 12 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 (ref. BDNS 404708). (DOGC núm. 7660 - 10/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1559/2018, de 21 de juny,

  per la qual es modifica la distribució pressupostària de determinades línies d'ajuts associats al contracte global d'explotació de la convocatòria 2017 efectuada mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7659 - 09/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1498/2018, de 22 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers pel desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020, corresponents al període 2018-2023 (ref. BDNS 406058). (DOGC núm. 7656 - 04/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1497/2018, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina, corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 406234). (DOGC núm. 7656 - 04/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1496/2018, de 21 de juny,

  de convocatòria anticipada per a l'any 2019 dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a inversions a bord que incrementin el valor afegit o la qualitat dels productes pesquers, inversions productives a l'aqüicultura i inversions a la transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura (ref. BDNS 406233). (DOGC núm. 7656 - 04/07/2018)

 • ORDRE ARP/93/2018, de 19 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7655 - 03/07/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/56/2018, de 4 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (operació 04.03.02) (DOGC núm. 7638, de 8.6.2018). (DOGC núm. 7655 - 03/07/2018)

 • ORDRE ARP/94/2018, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2018. (DOGC núm. 7654 - 02/07/2018)

 • ORDRE ARP/91/2018, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1285/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i la modernització de les xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 403747) (DOGC núm. 7646, de 20.6.2018). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 403751) (DOGC núm. 7645, de 19.6.2018). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1281/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018 (ref. BDNS 403815) (DOGC núm. 7645, de 19.6.2018). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)