• Imprimeix

Ajuts

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny,

  per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.(DOGC núm. 7393, de 19.6.2017). (DOGC núm. 7539 - 19/01/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/3026/2017, de 8 de gener,

  per la qual es modifica la distribució pressupostària entre les línies dels ajuts associats al contracte global d'explotació de la convocatòria 2016 efectuada mitjançant l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril (ref. BDNS 317814). (DOGC núm. 7535 – 15/01/2018)

 • RESOLUCIÓ GAH/2952/2017, de 20 de desembre,

  de concessió definitiva de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020 (Ordre GAH/1342/2017, de 7 de juny). (DOGC núm. 7523 – 27/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2998/2017, de 13 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de les modalitats d'arrossegament i encerclament de la flota amb port base a Catalunya realitzades durant els anys 2016 i 2017 i els ajuts per als pescadors dels vaixells afectats per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Resolució de 13 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 320, de 3 de gener) (ref. BDNS 376124). (DOGC núm. 7527 - 03/01/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521). (DOGC núm. 7521 - 21/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2906/2017, d'11 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts per compensar les pèrdues d'ingressos derivades de l'aplicació obligatòria de la mesura de lluita contra el cargol poma consistent a no conrear els camps d'arròs infestats amb cargol poma corresponents a 2017 (Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375518). (DOGC núm. 7521 - 21/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2892/2017, de 14 de desembre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) en finques de titularitat privada per a l'any 2017, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/722/2017, corresponent a la revisió i redacció dels IOF (operació de PDR 08.05.02) (DOGC núm. 7345, de 6.4.2017) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7520 - 20/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2860/2017, de 5 de desembre,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2017, convocats mitjançant la Resolució ARP/1489/2017, de 20 de juny (Resolució de 5 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 304, de 15 de desembre) (ref. BDNS 352865).  (DOGC núm. 7517 - 15/12/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució ARP/2710/2017, de 21 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat del sonso (Gymnammodytes cicerelus) de la flota amb port base a Catalunya realitzades durant els anys 2015 i 2016 i els ajuts per als pescadors de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DOGC núm. 7501, de 22.11.2017) (Correcció d'errades publicada en el BOE núm. 297, de 7 de desembre). (DOGC núm. 7512 - 07/12/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució ARP/2709/2017, de 21 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, per l'any 2017, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DOGC núm. 7501, de 22.11.2017) (Correcció d'errades publicada en el BOE núm. 297, de 7 de desembre). (DOGC núm. 7512 - 07/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre,

  per la qual es convoquen per a l'any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (Resolució de 23 de novembre de 2017, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre) (ref. BDNS 373374). (DOGC núm. 7511 - 05/12/2017)

 • ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7501 - 22/11/2017)

 • ORDRE APM/1123/2017, de 21 de novembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per compensar les pèrdues d'ingressos derivades de l'aplicació obligatòria de la mesura de lluita contra el cargol poma consistent en no conrear els camps d'arròs infestats amb cargol poma. (DOGC núm. 7501 - 22/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2710/2017, de 21 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat del sonso (Gymnammodytes cicerelus) de la flota amb port base a Catalunya realitzades durant els anys 2015 i 2016 i els ajuts per als pescadors de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7501 - 22/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2709/2017, de 21 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, per l'any 2017, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7501 - 22/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2648/2017, de 8 de novembre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible per a l'any 2017, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1369/2017, corresponent a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (DOGC núm. 7391, de 15.6.2017) (ref. BDNS 350507). (DOGC núm. 7496 - 16/11/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/240/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017). (DOGC núm. 7489 - 07/11/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els programes esmentats i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017). (DOGC núm. 7489 - 07/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2559/2017, de 25 d'octubre,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 368335). (DOGC núm. 7488 - 06/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2536/2017, de 17 d'octubre,

  per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet, s'obre el procediment de selecció dels proveïdors dels esmentats programes escolars i es convoquen els ajuts corresponents per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i per al subministrament de llet a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 333924). (DOGC núm. 7485 - 31/10/2017)

 • ORDRE ARP/244/2017, de 25 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/a les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). (DOGC núm. 7484 - 30/10/2017)

 • ORDRE ARP/242/2017, de 25 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. (DOGC núm. 7484 - 30/10/2017)

 • ORDRE ARP/240/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny. (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • ORDRE ARP/239/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2429/2017, de 18 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 no coberts per la Resolució ARP/1429/2017, de 13 de juny, i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2017-2018 (ref. BDNS 367001). (DOGC núm. 7479 - 23/10/2017)

 • ORDRE ARP/236/2017, de 17 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 7478 - 20/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2380/2017, de 10 d'octubre,

  per la qual s'amplia el termini per executar i justificar les actuacions subvencionables de la Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7475 - 17/10/2017)

 • ORDRE ARP/229/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els esmentats programes i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa. (DOGC núm. 7473 - 13/10/2017)

 • CORRECCIÓ D’ERRADES a diverses ordres

  del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural publicades, respectivament, en els DOGC núm. 6430, d’1.8.2013; núm. 6578, de 10.3.2014; núm. 6682, de 8.8.2014; núm. 6683, d'11.8.2014, i núm. 6734, de 23.10.2014. (DOGC núm. 7466 - 03/10/2017)

 • ORDRE ARP/218/2017, de 22 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7464 - 29/09/2017)