• Imprimeix

Normativa d'ajuts

 • RESOLUCIÓ ARP/2399/2018, de 16 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) (operació 08.05.02 del PDR), modificada per la Resolució ARP/961/2018, de 14 de maig (ref. BDNS 397370). (DOGC núm. 7730 - 19/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2343/2018, de 8 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR), que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/557/2018, de 20 de març (ref. BDNS 391063) (DOGC núm. 7587, de 27.3.2018). (DOGC núm. 7727 - 16/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2311/2018, de 5 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts de minimis per a les reforestacions i producció de tòfona en finques de titularitat privada per a l'any 2018, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/438/2018, de 6 de març, corresponent a les reforestacions i producció de tòfona (DOGC núm. 7579, de 15.3.2018) (ref. BDNS 388710). (DOGC núm. 7724 - 11/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2269/2018, d'1 d'octubre,

  per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació en el procediment de selecció dels proveïdors de fruites i hortalisses i de llet als centres educatius adherits als programes escolars en el curs 2018-2019 i es convoquen els ajuts corresponents per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i per al subministrament i distribució de llet a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 417812). (DOGC núm. 7721 - 08/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2244/2018, de 25 de setembre,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura convocats mitjançant la Resolució ARP/1218/2018, de 4 de juny (ref. BDNS 402949). (DOGC núm. 7720 - 05/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2177/2018, de 20 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a execució de programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el cabrum i de la producció de mol·luscs per a l'any 2018 (ref. BDNS 416666). (DOGC núm. 7715 - 28/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2097/2018, de 17 d'agost,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601).(DOGC núm. 7708 - 18/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2085/2018, de 3 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 414665). (DOGC núm. 7707 - 17/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2052/2018, de 3 de setembre,

  per la qual es fan públics els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al primer semestre de l'any 2018, d'aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió forestal i de la seva publicació. (DOGC núm. 7703 - 10/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1969/2018, de 18 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 410254). (DOGC núm. 7703 - 10/09/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 7681, de 8.8.2018).

 • ORDRE ARP/147/2018, de 17 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el cabrum i de la producció de mol·luscs. (DOGC núm. 7690 - 22/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 d'agost,

  per la qual es convoquen per a l'any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 411720). (DOGC núm. 7684 - 13/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1938/2018, de 30 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 411531). (DOGC núm. 7683 - 10/08/2018)

 • ORDRE ARP/144/2018, de 3 d'agost,

  de modificació de l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els programes esmentats i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017). (DOGC núm. 7682 - 09/08/2018)

 • ORDRE ARP/141/2018, d'1 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7681 - 08/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1884/2018, de 24 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2018 (ref. BDNS 410177). (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1882/2018, de 24 de juliol,

  per la qual s'obre una segona convocatòria dels ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter, corresponents a 2018 (ref. BDNS 410544). (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1881/2018, de 24 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a la gestió forestal sostenible per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge, corresponents a l'any 2018 (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 410511).  (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • ORDRE ARP/135/2018, de 27 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i controls d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 7677 - 02/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1781/2018, de 12 de juliol,

  per la qual s'obre el procediment de selecció d'entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars i es convoquen els ajuts corresponents al primer trimestre del curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 409111). (DOGC núm. 7672 - 26/07/2018)

 • ORDRE ARP/121/2018, de 17 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC núm. 7670 - 24/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1739/2018, de 18 de juny,

  per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles per als ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2018 convocats mitjançant la Resolució ARP/619/2018, de 23 de març (ref. BDNS 391834). (DOGC núm. 7670 - 24/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1650/2018, de 28 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, corresponents a 2018 (ref. BDNS 408058). (DOGC núm. 7664 - 16/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1649/2018, de 3 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2018, 2019 i 2020 (ref. BDNS 408049). (DOGC núm. 7664 - 16/07/2018)

 • ORDRE ARP/111/2018, de 3 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions. (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1612/2018, de 29 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01) corresponents a 2018 (ref. BDNS 407532). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1610/2018, de 2 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2018 (ref. BDNS 407501). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/57/2018, de 4 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny (DOGC núm. 7638, de 8.6.2018). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • ORDRE ARP/110/2018, de 29 de juny,

  per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2018. (DOGC núm. 7660 - 10/07/2018)