• Imprimeix

Organització

Disposicions de caràcter general i resolucions administratives vigents (no derogades) sobre l'estructura i l'organització del Departament d'Agricultura, d'acord amb els temes següents:

 • Competències i organització
 • Delegació de competències
 • Encàrrecs de gestió
 • Nomenaments
 • Col·laboració administrativa

Competències i organització

 • DECRET 43/2017, de 2 de maig,

  de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7362 - 04/05/2017)

 • DECRET 42/2017, de 2 de maig,

  de creació de l'òrgan de cooperació Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. (DOGC núm. 7362 - 04/05/2017)

 • DECRET 277/2016, de 2 d'agost,

  de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. (DOGC núm. 7177 - 04/08/2016)

 • DECRET 2/2016, de 13 de gener,

  de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7037 - 14/01/2016)

 • DECRET 212/2015, de 22 de setembre,

  de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 6963 - 25/09/2015) [article 1 NO VIGENT]

 • RESOLUCIÓ TES/1548/2015, de 6 de juliol,

  d'assignació de funcions a les persones titulars de la Secretaria General i de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat. (DOGC núm. 6910 - 10/07/2015)

 • RESOLUCIÓ PRE/1365/2015, de 22 de juny,

  per la qual es determina el codi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 6898- 23/06/2015)

 • DECRET 115/2015, de 22 de juny,

  de canvi de denominació d'un departament i de modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 6897A - 22/06/2015)

 • RESOLUCIÓ AAM/416/2015, de 9 de març,

  per la qual es designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 6834 - 19/03/2015)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 270/2013, de 23 de desembre,

  de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC núm. 6529, de 27.12.2013). (DOGC núm. 6552 - 31/01/2014)

 • DECRET 270/2013, de 23 de desembre,

  de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 6529 - 27/12/2013) [NO VIGENT]

 • DECRET 171/2013, de 28 de maig,

  d'adscripció de l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, i de modificació del Decret 255/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula el règim d'autonomia econòmica de les escoles i centres de capacitació agrària i nauticopesquera i dels espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (DOGC núm. 6386 - 30/05/2013)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 336/2011, de 10 de maig,

  de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC núm. 5877, pàg. 27142, de 12.5.2011). (DOGC núm. 6296 - 18/01/2013)

 • DECRET 336/2011, de 10 de maig,

  de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 5877 - 12/05/2011) [NO VIGENT]

 • DECRET 316/2011, de 12 d'abril,

  pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 5859 - 14/04/2011)

Delegacions de competències

 • RESOLUCIÓ ARP/762/2017, de 6 d'abril,

  per la qual s'estableix la delegació de funcions de la Presidència del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). (DOGC núm. 7350 - 13/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/560/2017, de 14 de març,

  de delegació de competències de la persona titular de la Direcció de l'Institut Català de la Vinya i el Vi a favor de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries en matèria d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 7334 - 22/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/415/2017, d'1 de març,

  de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en diversos òrgans del Departament, en matèria d'accés a la informació pública. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • RESOLUCIÓ AAM/281/2012, de 6 de febrer,

  de delegació de competències del president del Centre de la Propietat Forestal en el/la director/a gerent del Centre. (DOGC núm. 6075 - 27/02/2012)

 • RESOLUCIÓ AAM/879/2011, de 31 de març,

  de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament. (DOGC núm. 5858 - 13/04/2011)

 • RESOLUCIÓ AAM/878/2011, de 31 de març,

  de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament. (DOGC núm. 5858 - 13/04/2011)

 • RESOLUCIÓ AAR/2572/2009, de 31 d'agost,

  de delegació de competències de la directora general d'Agricultura i Ramaderia en diversos òrgans del Departament. (DOGC núm. 5471 - 25/09/2009)

Encàrrecs de gestió

 • RESOLUCIÓ ARP/705/2017, de 27 de març,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2016. (DOGC núm. 7344 - 05/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/799/2016, de 23 de març,

  per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el segon semestre de 2015. (DOGC núm. 7092 - 05/04/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/645/2016, de 4 de març,

  per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, any 2015. (DOGC núm. 7080 - 16/03/2016)

 • RESOLUCIÓ AAM/398/2012, de 2 de març,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries relatiu al Programa Inter2000 per a l'any 2012. (DOGC núm. 6084 - 09/03/2012)

 • RESOLUCIÓ AAM/329/2012, de 23 de febrer,

  per la qual es fan públics els encàrrecs de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i diversos consells comarcals i ajuntaments. (DOGC núm. 6079 - 02/03/2012)

 • RESOLUCIÓ AAM/2312/2011, de 30 de setembre,

  pel qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. (DOGC núm. 5980 - 07/10/2011)

 • RESOLUCIÓ AAM/1722/2011, d'11 de juliol,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Forestal Catalana, SA. (DOGC núm. 5922 - 18/07/2011)

 • RESOLUCIÓ AAR/3610/2010, de 9 de novembre,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. (DOGC núm. 5754 - 12/11/2010)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de 25 d'octubre de 2010,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 5747, pàg. 80478, de 3.11.2010). (DOGC núm. 5751 - 09/11/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/3469/2010, de 25 d'octubre,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi. (DOGC núm. 5747 - 03/11/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/2202/2010, de 29 de juny,

  pel qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'empresa pública Forestal Catalana, SA. (DOGC núm. 5663 - 05/07/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/1863/2010, de 7 de juny,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i el Centre d'Estudis d'Opinió, corresponent a l'any 2010. (DOGC núm. 5648 - 11/06/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/2605/2009, de 31 de juliol,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi. (DOGC núm. 5473 - 29/09/2009)

Nomenaments

Nomenaments d'alts càrrecs del Departament i l'Administració de la Generalitat

 • DECRET 44/2017, de 2 de maig,

  pel qual es nomena el senyor Marc Trachsel i Costa director general dels Agents Rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7363 - 05/05/2017)

 • DECRET 14/2017, de 14 de febrer,

  pel qual es nomena el senyor Carmel Mòdol i Bresolí director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7310 - 16/02/2017)

 • DECRET 179/2016, de 9 de febrer,

  pel qual es nomena la senyora Teresa Masjuan i Mateu directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7057 - 11/02/2016)

 • DECRET 144/2016, de 26 de gener,

  pel qual es nomena el senyor Salvador Puig i Rodriguez director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). (DOGC núm. 7047 - 28/01/2016)

 • DECRET 143/2016, de 26 de gener,

  pel qual es nomena la senyora Montserrat Barniol i Carcasona directora general de Forests del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7047 - 28/01/2016)

 • DECRET 106/2016, de 19 de gener,

  pel qual es nomena el senyor Oriol Anson Fradera director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7041 - 20/01/2016)

 • DECRET 104/2016, de 19 de gener,

  pel qual es nomena el senyor Joan Rabasseda i Ferrer director de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7041 - 20/01/2016)

 • DECRET 102/2016, de 19 de gener,

  pel qual es nomena el senyor Sergi Tudela i Casanovas director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7041 - 20/01/2016)

 • DECRET 27/2016, de 14 de gener,

  pel qual es nomena el senyor David Mascort Subiranas secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7038 - 15/01/2016)

 • DECRET 3/2016, de 13 de gener,

  pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern. (DOGC núm. 7037 - 14/01/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució AAM/286/2012, de 20 de febrer,

  per la qual s'adapten diversos nomenaments a la nova estructura del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC núm. 6076, pàg. 9780, de 28.2.2012). (DOGC núm. 6165 - 06/07/2012)

Col·laboració admnistrativa

 • RESOLUCIÓ ARP/705/2017, de 27 de març,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2016. (DOGC núm. 7344 - 05/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/799/2016, de 23 de març,

  per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el segon semestre de 2015. (DOGC núm. 7092 - 05/04/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/645/2016, de 4 de març,

  per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, any 2015. (DOGC núm. 7080 - 16/03/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/157/2016, de 21 de gener,

  per la qual es fa públic el Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a organisme pagador del fons FEAGA i FEADER, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, referent a l'execució d'actuacions en el marc del Programa de desenvolupament rural. (DOGC núm. 7046 - 27/01/2016)

 • RESOLUCIÓ AAM/2266/2013, de 24 d'octubre,

  per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consell General d'Aran per a l'exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Consell General d'Aran. (DOGC núm. 6495 - 06/11/2013)

 • RESOLUCIÓ AAM/160/2011, de 21 de gener,

  per la qual es fa públic l'Acord de modificació del conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per al desenvolupament d'un programa pilot de desenvolupament rural sostenible en les zones de la Terra Alta, Garrigues-Segrià Sud, Segarra, Pallars Sobirà i zones ZEPA estepàries de la Plana de Lleida. (DOGC núm. 5807 - 31/01/2011)

 • RESOLUCIÓ AAR/3979/2010, de 9 de desembre,

  per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i la Comunitat Autònoma de Catalunya, en matèria d'estadística. Any 2010. (DOGC núm. 5778 - 20/12/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/2320/2010, de 8 de juliol,

  per la qual es fa públic el protocol entre el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, organisme pagador del FEADER, i l'Institut Català del Crèdit Agrari, referent a l'exercici de determinades funcions de l'organisme pagador en l'àmbit del conveni de col·laboració per al 2009 signat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural amb l'Institut Català del Crèdit i amb altres entitats financeres en matèria de préstecs bonificats subscrits en el marc del Contracte Global d'Explotació. (DOGC núm. 5669 - 13/07/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/91/2010, de 21 de gener,

  per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària i la Generalitat de Catalunya per a la realització de les tasques de control assistit per teledetecció de les superfícies dels règims d'ajut inclosos en la sol·licitud única a realitzar l'any 2009. (DOGC núm. 5554 - 27/01/2010)

Data d'actualització: 05.05.2017