• Imprimeix

Normativa de pressupostos, tributs i mesures fiscals

Disposicions de caràcter general vigents (no derogades) relacionades amb:

 • Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (exercici de 2017).
 • Taxes i preus públics.
 • Mesures fiscals, financeres i administratives.

Pressupostos

Tributs

 • ORDRE ARP/152/2017, de 5 de juliol,

  per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents l'any 2017 corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7413 - 17/07/2017)

 • ORDRE VEH/102/2017, de 23 de maig,

  per la qual es dona publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. (DOGC núm. 7383 - 02/06/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/45/2017, de 24 de març,

  per la qual s'aproven els preus públics de les escoles agràries (DOGC núm. 7341, de 31.3.2017). (DOGC núm. 7373 - 19/05/2017)

 • ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març,

  per la qual s'aproven els preus públics de les escoles agràries. (DOGC núm. 7341 - 31/03/2017)

Mesures fiscals

 • LLEI 1/2018, del 8 de maig,

  de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. (DOGC núm. 7615 - 09/05/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2017, de 28 de març,

  de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017). (DOGC núm. 7424 - 01/08/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2017, de 28 de març,

  de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017). (DOGC núm. 7415 - 19/07/2017)

 • LLEI 5/2017, del 28 de març,

  de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. (DOGC núm. 7340 - 30/03/2017)

 • LLEI 3/2015, de l'11 de març,

  de mesures fiscals, financeres i administratives. (DOGC núm. 6830 - 13/03/2015)

 • LLEI 2/2014, del 27 de gener,

  de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. (DOGC núm. 6551 - 30/01/2014)

Data d'actualització: 28.06.2018