• Imprimeix

Participació del Departament

El Departament participa en les següents actuacions:

4.3.7/8 Facilitació de l'accés de les dones a l'emprenedoria al món rural

4.3.7/9 Realització d'accions formatives per a les dones del món rural sobre tècniques empresarials i comercials, cooperativisme, noves tècniques productives i altres temes relacionats amb les activitats econòmiques vinculades al medi

4.3.11/1 Anàlisi de la situació i les necessitats de les dones en els Règims Especials de la Seguretat Social (Treballadores de la Llar i Règim Especial Agrari)

4.3.11/3 Realització d'accions de formació ocupacional adreçades a les dones del món rural adequades a les seves situacions específiques, previ acord d'un pla d'inserció o d'autocupació amb els agents socials i les administracions locals i comarcals

4.3.11/4 Impuls del Programa de formació contínua agrària i potenciació de la presència de dones en els programes del Fons Social Europeu (FSE), del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), sobretot en aquells sectors on estan subrepresentades

4.3.11/5 Potenciació de la titulariat o cotitularitat com a propietàries o copropietàries de les dones que aportin la seva activitat principal a les explotacions agràries, i difusió dels drets vinculats a aquesta situació

5.1.1/5 Realització d'estudis sobre les necessitats específiques de les dones del món rural

5.2.1/1 Diagnosi sobre la situació de les dones respecte l'accés i l'ús de les noves tecnologies, amb especial atenció a les dones del món rural, migrades i a les dones grans

5.2.1/4 Suport a l'accés a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) de les dones del medi rural a través de la Xarxa de Telecentres, els Bibliobusos i de les Escoles de capacitació agrària

5.3.3/1 Diagnosi sobre les necessitats reals de les dones pel que fa als serveis de proximitat, en especial atenció a les dones del món rural

5.1.1/5 Realització d'estudis sobre les necessitats específiques de les dones del món rural

L'any 2007 el Departament ha fet les següents actuacions:

 • Prioritzar totes les actuacions de desenvolupament rural que siguin promogudes per dones (4.7.2.1) (Leader)
  • Pressupost executat 45.871 euros (representa aproximadament un 5% del total de subvenció)
 • Incrementar la quantitat de l'ajut atorgat per a la primera instal·lació d'agricultors joves en un 10% si s'instal·la una dona (4.7.2.2)
  • Pressupost executat 66.588 euros
 • Fomentar l'arribada de la informació sobre les accions formatives al col·lectiu de dones rurals (4.7.3.1)
  • Des del Servei de Transferència Tecnològica s'han fet 17 trameses d'informació.

 • Planificarla programació de les escoles de capacitació agrària amb perspectiva de gènere, incidint especialment en el col·lectiu de dones joves.
  • Revisió de la programació per adequar-la a les necessitats de les dones (4.7.4.1)
  • S'aprova per acord de Govern que es farà una prova pilot en dos ECA per introduir la perspectiva de gènere en la seva programació.

 • Recollir la informació de l’execució dels fons en dades desagregades per sexe (4.7.5. 2)

 • Impulsar l'accés a les noves tecnologies de la comunicació i la informació al col·lectiu de dones rurals. Realització de campanyes de sensibilització i formació per (4.7.6.1):
  • Als cursos que organitza el Servei de Formació Agrària han participat 101 dones que sobre un total de 163 alumnes representa un 62 % de l'alumnat. No s'ha realitzat cap curs específic només per a dones. El pressupost total d'aquest cursos és de 38,270 euros.
  • L'assistència de dones a les diferents jornades del Pla de Anual de Transferència Tecnològica que organitza el Servei de Transferència Tecnològica ha estat de 5,500 aproximadament que sobre un total de 20,000 persones representen un 27,5%.
   Pel que fa a les ponències a les jornades tècniques han participat com a ponents 101 dones que sobre el total de ponents 498 representen un 20,3 %.

 • Disseny d'estratègies per afavorir la matriculació de dones que es troben en situacions de violència en la xarxa d’escoles i centres de formació agrària, ja sigui en els cursos de formació reglada (FP) com en les activitats pròpies de la formació no reglada (seminaris, conferències, jornades, etc.) (1.5.5.2)
  • S'ha tramès informació a les Escoles de Capacitació Agrària sobre els organismes que poden derivar aquests casos.

 • Revisió i propostes d'adequació dels plans i programes dels diferents departaments de la Generalitat a aquest Pla d'Acció i Desenvolupament de les Dones (1.1.1.1)
  • El DAR participa en la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d'Oportunitats per a les Dones i Comissió tècnica de Seguiment del Pla.
  • Revisió de l'ús del llenguatge a les ordres del DAR abans de la seva publicació (76)
  • Incorporació de la perspectiva de gènere al PDR

 • Assignació de persones amb formació de gènere per cada departament (1.3.9.1)
  • Personal del departament ha assistit a la jornada de reflexió i debat: Les dones i els drets

 • Difusió d'informació en matèria de polítiques de dones i d'impacte de gènere en els mitjans disponibles de l'administració de la Generalitat de Catalunya: portal Epoca, Gencat, Cat365, Municat, revista Funció Pública i intranets departamentals. (1.3.13. 1)
  • A l'espai de la intranet, publicat el 2005, s'han fet 12 actualitzacions

 • Incorporació de les dades del registre d'associacions de dones que recull l'ICD als mecanismes de difusió dels departaments de la Generalitat de Catalunya (2.3.1.1)
  • A l'espai de la intranet es troba un enllaç a la Guia d'associacions i entitats del web de l'ICD i també un fitxer excel amb totes les dades per a poder fer multitrameses de correu (mailings)

 • S'ha distribuït material informatiu sobre la violència de genère i els serveis que ofereix l'Institut Català de les Dones als Serveis Territorials i les Oficines Comarcals.

L'any 2006 el Departament va fer les següents actuacions:

 • Prioritzar totes les actuacions de desenvolupament rural que siguin promogudes per dones.
 • Ajuts del Departament assignats als Grups d'Acció Local (GAL) participants de la iniciativa comunitària Leader.
  ORDRE ARP/136/2006 El criteri es fa constar al Capítol 2, article 5.1 a ) En tots els casos s'hauran de prioritzar les inversions i les despeses realitzades per dones i per joves de menys de 40 anys en el moment de concessió de l'ajut o entitats associatives a les quals com a mínim el 25 % dels socis siguin dones o joves menors de quaranta anys.


Servei de Dinamització de l'Economia Rural

 • Ajuts per al foment d'actuacions per al desenvolupament del medi rural i pesquer.
 • ORDRE ARP/82/2006 En el punt 9.1 de l'annex diu: Les actuacions que es realitzin per afavorir els principis d'integració amb les dones o els joves amb un màxim de 5 punts.


Servei d'Ajuts i Organisme Pagador

 • Incrementar la quantitat de l'ajut atorgat per a la primera instal·lació d'agricultors joves en un 10% si s'instal·la una dona.
 • Ajuts per a plans de millora i primera instal·lació d'agricultors joves (l'ajut s'incrementa un 10% si es genera a l'explotació una UTA addicional en cas que s'hi instal·li una dona).
 • ORDRE ARP/121/2006 El criteri es fa constar al punt 6.3. b) de l'Annex 1


Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimentaries

 • Distribuir material informatiu proporcionat per l'ICD a les seus territorials i a la xarxa d'oficines comarcals del Departament.
 • Tenir en compte el criteri de promoure una representació equilibrada de dones en l a elecció de les persones que van formar el jurat dels Premis RURAL06 PRODER i LEADER PLUS de Catalunya, per distingir els millors projectes de desenvolupament rural de la Iniciativa Comunitària (IC) LEADER PLUS i del Programa PRODER.
 • Personal del DAR assisteix a les jornades de formació que organitzen l'Institut Català de les Dones i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 • Difondre a les unitats del departament informació sobre l'eradicació de l'ús sexista del llenguatge i recursos lingüístics per fer-ho.
 • Organitzar, amb l'Institut Català de les Dones, una sessió informativa als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre.

L'any 2005 el Departament va fer les següents actuacions:

 • Prioritzar totes les actuacions de desenvolupament rural que siguin promogudes per dones (4.7.2.1) (Inclou Leader, Proder i RCP)
 • Incrementar la quantitat de l'ajut atorgat per a la primera instal·lació d'agricultors joves en un 10% si s'instal·la una dona (4.7.2.2)
 • Distribuir material informatiu sobre la violència de gènere i l'Institut Català de les Dones als Serveis Territorials i les Oficines Comarcals.
 • Procurar fer un ús no sexista del llenguatge i difondre informació sobre aquest tema a totes les unitats del Departament. Si voleu més informació podeu llegir aquests documents:
  • Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua
  • De llengua, diferència i context
 • Informar sobre les accions formatives al col·lectiu de dones rurals, a través de les seves associacions.
 • Realitzar campanyes de sensibilització i formació en les noves tecnologies de la comunicació i la informació al col·lectiu de dones rurals. Es realitzen cursos de informàtica en formació contínua on la presència de dones és d'un 41 %.
 • Personal del Departament va assistir a les jornades de formació organitzades per l'Institut Català de les i l'Escola d'Administració Públicadones sobre polítiques de gènere.
Data d'actualització:  23.09.2015