• Imprimeix

Relacions sectorials

L'objectiu de l'àrea de les relacions sectorials és el d'oferir informació sectorial i prospectiva d'utilitat, tant per al propi Departmaent, com per al sector, mantenint la Taula Agrària i les Taules Sectorials Agràries com a eines fonamentals d'interlocució i debat entre el sector i l'administració.

La concertació del Departament d'Agricultura amb les entitats més representatives del sector agrari, s'articula en base a un marc normatiu prefixat mitjançant el quel es creenb i es regulen aquestes "Taules" o fòrums d'interlocuió i diàleg:

 • La Taula Agrària, creada i regulada pel Decret 127/2012, de 16 d'octubre, per a les qüestions relatives a les mesures de caire horitzontal que afecten alhora a diversos sectors de la producció agrària i de l'espai rural de Catalunya.
 • Les Taules Sectorials Agràries, creades i regulades pel Decret 375/2000, de 21 de novembre, per a les qüestions relatives a les mesures de caire sectorials. En l'esmentat decret, podeu consultar les seves, la seva composició i el seu funcionament.

Marc legal

Anuaris de les Taules Sectorials Agràries

Publicacions del Departament

Oliveres de cultiu ecològic

 Actualment, hi ha constituïdes 17 Taules Sectorials Agràries:

 • Taula Sectorial Agrària de l'Arròs
 • Taula Sectorial Agrària de l'Aviram i els Ous
 • Taula Sectorial Agrària dels Cereals-herbacis
 • Taula Sectorial Agrària dels Cítrics
 • Taula Sectorial Agrària del Conill
 • Taula Sectorial Agrària de la Flor i la Planta Ornamental
 • Taula Sectorial Agrària de la Fruita
 • Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca
 • Taula Sectorial Agrària de l'Horta
 • Taula Sectorial Agrària de la Llet
 • Taula Sectorial Agrària de la Mel
 • Taula Sectorial Agrària de l'Oli
 • Taula Sectorial Agrària de l'Oví i el Cabrum
 • Taula Sectorial Agrària de la Producció Agrària Ecològica
 • Taula Sectorial Agrària del Porc
 • Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn
 • Taula Sectorial Agrària de de la Vinya i el Vi

 

Pel que fa a la representativitat del sector a les Taules Sectorials Agràries, es troba compartida entre representants de l'àmbit de la producció, representants de l'àmbit de la indústria de la transformació i representants de l'àmbit de la comercialització. La representació és tancada i fixa en nombre i està regulada per a cada Taula en el Decret 375/2000.

Pel que fa als representants de l'Administració, hi són sempre presents aquelles persones de les direccions generals, subdireccions generals o serveis del Departament d'Agricultura que tinguin competències o alguna incidència directa o indirecta sobre els temes a tractar, així com altres organismes desconcentrats de l'administració, quan la seva independència d'actuació i grau de representativitat així ho aconsellin.

Dels acords de les Taules Sectorials també se'n poden derivar determinats grups de treball o comissions de seguiment, que permeten abordar de forma puntual aquells temes més concrets que requereixen d'una periodicitat, flexibilitat de reunió major que el de la pròpia Taula.

Properes convocatòries

No hi ha cap convocatòria prevista

Convocatòries de l'any 2018

Convocatòries de l'any en curs

Convocatòries de l'any 2017