• Imprimeix

Codi de conducta dels alts càrrecs

Publicitat de les informacions següents:

  • Reunions, actes o altres activitats amb persones considerades grups d’interès.
  • Objectes de cortesia, commemoratius oficials o protocol·laris rebuts per alts càrrecs.
  • Invitacions a viatges, desplaçaments o allotjaments d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre.

Fonament jurídic: capítol 1r del títol 5è del Llei catalana de transparència i Acord de Govern del Codi de conducta.

Actualització: setmanal

Data d'actualització: 05.12.2016

Format de les dades: XLS (Excel)

Agenda pública amb grups d'interès

Reunions, actes o altres activitats amb persones considerades grups d'interès (persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració o l'aplicació de les polítiques públiques o en l'elaboració de propostes normatives).

Es publiquen setmanalment les dades següents: data de l'activitat o contacte, grup d'interès amb qui es manté el contacte, situació en què es troba la inscripció al Registre de grups d'interès (RGI), número de RGI, tema, tipus d'activitat realitzada, nom i cognoms dels alts càrrecs assistents i càrrecs que ocupen.

Obsequis

Mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius oficials o protocol·laris rebudes pels alts càrrecs o directius en raó de la seva representació institucional.

Es publiquen setmanalment les dades següents: data en què es rep la cortesia o objecte commemoratiu, el contingut de l'obsequi, l'activitat en el marc de la qual es rep, la institució, organime o persona que el lliura, l'alt càrrec o directiu que el rep i el càrrec que ocupa i finalment la destinació de l'obsequi rebut.

Viatges, desplaçaments i allotjaments

Invitacions oficials a viatges, desplaçaments o allotjaments oferides per administracions públiques, entitats públiques, universitats o entitats sense ànim de lucre per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats.