Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat d'activitats públiques i privades que afecten els empleats públics del Departament d'Agricultura i el sector públic amb indicació de les informacions següents:

  • Cognoms i nom de l'empleat públic
  • Lloc de treball ocupat
  • Descripció de l'activitat pública compatible
  • Lloc o entitat on es desenvolupa l'activitats compatible
  • Data de la resolució d'autorització o reconeixement
  • Data de finalització de l'autorització o reconeixement, si escau

Fonament jurídic: article 8 apartat g) de la Llei espanyola de transparència

Actualització: periòdica

Data d'actualització: 29.10.2018

Format de les dades: XLS (Excel)