• Imprimeix

Normativa

D'acord amb les previsions de la Llei de finances públiques de Catalunya (articles 90.1 i 94.6), aprovada per Decret Legislatiu 3/2002, i la Llei 38/2003 general de subvencions (art. 18), la concessió de subvencions s'ha de subjectar a criteris de publicitat, amb indicació del beneficiari, quantitat concedida, finalitats de la subvenció i crèdit pressupostari al qual s'imputa.

La publicitat de les subvencions és compatible i no contradiu cap precepte de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, atès que es tracten de fons públics i de pública concurrència, on han de primar els criteris de transparència.

D'acord amb aquests preceptes, el Departament d'Agricultura publica en aquest espai, a més dels altres suports legalment previstos, les diferents resolucions de concessió dels ajuts que gestiona.

Informació relacionada

Normativa. Beneficiaris d'ajuts

 • RESOLUCIÓ ARP/1328/2018, de 18 de juny,

  per la qual es dona publicitat a les subvencions i els ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant l'any 2017. (DOGC núm. 7647 - 21/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1130/2016, de 26 d'abril,

  per la qual es dóna publicitat a les subvencions i ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant l'any 2015. (DOGC núm. 7114 - 05/05/2016)

 • RESOLUCIÓ AAM/343/2015, de 24 de febrer,

  per la qual es dóna publicitat a les subvencions i ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural durant l'any 2014. (DOGC núm. 6822 - 03/03/2015)

 • RESOLUCIÓ AAM/626/2014, de 17 de març,

  per la qual es dóna publicitat a les subvencions i ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural durant l'any 2013. (DOGC núm. 6588 - 24/03/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/118/2013, de 25 de gener,

  per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Centre de la Propietat Forestal durant l'any 2012. (DOGC núm. 6307 - 04/02/2013)