• Imprimeix

Carta de serveis dels agents rurals

La carta de serveis dels agents rurals representa el compromís dels agents rurals a vetllar per la protecció del medi ambient i la conservació del patrimoni.

Aquesta voluntat es demostra dia rere dia, amb l'objectiu d'oferir un servei pròxim i professional, en consonància amb la defensa de l’entorn, els actuals usos de la natura i els diferents interessos dels ciutadans.

Destaquem

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals. (DOGC núm. 3926 - 16/07/2003) DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals. (DOGC núm. 5024 - 07/12/2007) Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment

Per qui treballem?

Per la defensa de la natura i la custòdia del patrimoni, per la societat.

Quina és la nostra tasca?

Protegir el medi ambient i fomentar el respecte pels béns naturals, rurals i culturals.

On actuem?

A tot el territori de Catalunya.

Quins serveis oferim?

Centrem les nostres actuacions en la prevenció i la vigilància, la inspecció, la col·laboració en la gestió, la investigació i la informació i l’assessorament als ciutadans de tots aquells temes que estan relacionats amb l’entorn natural i rural.
 

En quins àmbits funcionals realitzem els nostres serveis?

Incendis forestals:

 • Treballem en la prevenció, la investigació de les causes i la perimetració dels incendis forestals.
 • Participem en totes aquelles actuacions que permetin disminuir el risc d'incendis forestals, perquè la prevenció és la millor mesura per tal d'evitar-los i reduir-los.
 • Col·laborem en les campanyes d'informació i conscienciació dels ciutadans.
 • Fem serveis de vigilància, ja que la detecció de l'inici d'un foc permet una intervenció ràpida, reduint així la seva propagació.
 • Com a mesura preventiva, també inspeccionem totes aquelles infraestructures de risc i activitats amb foc, com ara les línies elèctriques, les cremes per part de particulars, les activitats agrícoles i els focs d'esbarjo o qualsevol altra que pugui causar un incendi.
 • Quan es produeix un foc forestal, intervenim en la seva extinció fins a l'arribada dels bombers, participem en els plans de protecció civil per emergències i calculem el seu perímetre.
 • Controlem i col·laborem en la realització de cremes controlades.
 • Investiguem les causes, l'abast i els presumptes autors dels incendis forestals.

Fauna:

 • Controlem la captura, la tinença, l'exhibició i la comercialització de fauna autòctona, exòtica i de companyia. També fem el seguiment de les instal·lacions dedicades a la taxidèrmia, dels centres de cria en captivitat i dels nuclis zoològics.
 • Realitzem censos demogràfics de fauna salvatge per tal de saber com estan les seves poblacions, de supervisar la seva expansió o retraïment, de detectar anomalies en la seva salut o de prevenir danys en els conreus o en el bestiar.
 • Recollim els animals silvestres trobats ferits i malalts i els traslladem als centres de recuperació de fauna, on seran atesos per veterinaris i retornats a la natura un cop estiguin rehabilitats de les seves lesions i curats de les seves malalties.
 • Col·laborem en el manteniment de punts d'alimentació (els anomenats canyets), en la preservació de llocs de reproducció, cria i hivernada de la fauna salvatge i en els plans de recuperació i conservació d'espècies protegides.
 • Actuem impedint i controlant qualsevol acció de maltractament contra la fauna protegida així com els animals domèstics i de companyia.
 • Fomentem el respecte envers els animals mitjançant campanyes de sensibilització.
 • Participem en la xarxa de rescat de fauna marina al litoral.

Caça i pesca:

 • Inspeccionem i vigilem l'activitat cinegètica i piscícola fluvial per tal que es practiqui amb seguretat i acatant la normativa.
 • Controlem les repoblacions cinegètiques i piscícoles fluvials.
 • Denunciem el furtivisme, l'ús de verins i mitjans de captura d'animals massius i no selectius.
 • Vigilem i inspeccionem les àrees i les zones de caça i pesca fluvial i col·laborem en la seva gestió.
 • Participem en el seguiment de la gestió cinegètica i piscícola fluvial.
 • Promovem la pràctica de la caça i de la pesca concorde amb el respecte de la normativa assessorant als col·lectius vinculats.

Espais naturals:

 • Controlem la preservació dels terrenys forestals i la conservació dels espais naturals i del paisatge.
 • Vigilem les activitats que es fan en els espais naturals protegits i controlem l'accés als mateixos.
 • Fomentem un ús correcte i respectuós de tots els espais naturals.

Biodiversitat:

 • Inspeccionem i controlem les activitats extractives i mineres al medi natural.
 • Vigilem els treballs i les obres subjectes a avaluació d'impacte ambiental, per tal que es realitzin amb respecte pel paisatge i el medi.
 • Col·laborem en la protecció i la conservació del patrimoni natural, rural, cultural i arqueològic.
 • Controlem el bon estat de les aigües continentals i marítimes i participem en la inspecció de captacions, canvi de curs de rius i manteniment de cabdals.
 • Inspeccionem les actuacions que afecten el domini públic hidràulic i marítimo-terrestre.
 • Denunciem les cremes i els abocaments de residus.
 • Difonem la cultura de la prevenció i participem en activitats d'educació ambiental.
 • Col·laborem en la presa de dades nivometeorològiques i de prevenció i cartografia d'allaus.
 • Supervisem les activitats esportives que impliquin un risc tant per a les persones com per al medi.
 • Inspeccionem actuacions urbanístiques quan afecten sòl no urbanitzable, la conservació dels espais naturals o el benestar de les espècies protegides.
 • Vigilem la contaminació atmosfèrica, lumínica i de sorolls.
 • Controlem les instal·lacions de tractament i gestió de residus.

Forestal:

 • Informem sobre els tràmits que cal fer per realitzar aprofitaments forestals.
 • Supervisem els aprofitaments dels recursos naturals que es facin en terrenys forestals.
 • Inspeccionem els treballs silvícoles de millora, les repoblacions, el replanteig, les rompudes i l'obertura de vials en terrenys forestals.
 • Detectem plagues i malalties forestals i en fem el seguiment i el control.
 • Fem el seguiment dels arbres i de les arbredes monumentals, comarcals i locals per tal de garantir-ne la seva conservació i salut.
 • Controlem les activitats relacionades amb el verd nadalenc (recollida de molsa i venta d'arbres de nadal).
 • Informem sobre la situació de l'estat dels vials, els senders i els camins forestals.
 • Assessorem els propietaris forestals sobre la importància de realitzar una gestió sostenible del bosc i l'aprofitament dels seus recursos.

Flora:

 • Inspeccionem la recol·lecció, la tinença i la venda d'espècies de flora protegida, autòctona i exòtica.
 • Fem el seguiment mitjançant controls i censos sobre les espècies de flora protegida per tal de supervisar la seva població i garantir la seva conservació.

Altres temes:

 • Intervenim en les actuacions organitzades pels serveis de protecció civil relacionades amb emergències: Infocat, Inuncat, Camcat i Neucat.
 • Participem en els dispositius de recerca de persones extraviades o accidentades en el medi natural.
 • Fomentem la cultura de la prevenció i la conscienciació a través de l'educació ambiental, les xerrades divulgatives i altres activitats informatives i formatives.

Data d'actualització:  01.04.2014