• Imprimeix

El Departament d’Agricultura finalitza el període de pagament dels ajuts directes per un import de 262,25 M€

S’ha fet un darrer pagament per un import de 8,85 M€ corresponents a ajuts de pagament bàsic, greening, complement de joves, els ajuts del règim de petits agricultors, els ajuts associats a l’agricultura i els ajuts associats a la ramaderia

21/06/2017 11:06
camp

Un total de 45.675 beneficiaris han rebut el pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna que el Departament d’Agricultura ha fet efectiu des del mes de novembre de 2016 fins aquesta setmana. Corresponen als ajuts sol·licitats a la DUN 2016 de pagament bàsic, pagament verd o greening, complement a joves, els ajuts del règim de petits agricultors, els ajuts associats a l’agricultura i els ajuts associats a la ramaderia. Amb aquest darrer pagament s'ha assolit el 100% de l'import total a pagar dels ajuts directes corresponents a l'any 2016.

Els imports unitaris dels ajuts associats a l'agricultura i a la ramaderia estan establerts per hectàrea o cap de bestiar per cada un dels ajuts associats i es poden consultar al document Import unitari dels ajuts associats.

El pagament incorpora la deducció corresponent a la disciplina financera en 2016, amb un coeficient de l'1,353905% (nodreix una reserva de crisis per utilitzar en cas de necessitat), i el reemborsament de disciplina financera 2015, amb un coeficient de l'1,40% (aquesta reserva de crisi, si no és utilitzada, es retorna als agricultors). Ambdós coeficients s'apliquen sobre l'import que supera els 2.000 € del conjunt d'ajuts directes. No ha calgut aplicar la reducció lineal per depassament de límit pressupostari estatal.

Els ajuts directes formen part de l’anomenat primer pilar dels ajuts de la Política Agrària Comuna, i el seu pressupost anual disponible a l'estat espanyol és de poc més de 4.000 M€ dels quals a Catalunya se’n gestionen aproximadament el 6,5%.

La política agrària comuna (PAC) té per objectiu millorar el nivell de vida als 22 milions d'agricultors i treballadors agrícoles europeus, així com un proveïment d'aliments estable, variat i segur als 500 milions de ciutadans d’Europa.

Dins de la PAC, els ajuts de pagament directe es destinen a estabilitzar la renda agrícola, ajudant a tenir una agricultura europea moderna, de qualitat, multifuncional i sostenible en els 28 països de la UE.

El pressupost de la PAC per al període 2014-2020 preveu un total de 408.310 M€ en fons de la UE, dels quals 308.730 M€ es destinen a pagaments directes i mesures de mercat (primer pilar) i 99.580 milions EUR, al desenvolupament rural (segon pilar).

Recordar que aquest any no s'han fet pagaments per sota dels 200 €, i que els beneficiaris de més de 150.000 € tenen una reducció del 5% de l'ajut, d'acord amb la reglamentació vigent.

Els primers pagaments (bestreta del 70% autoritzada per la Comissió) es van fer efectius el passat mes de novembre, i es van poder fer amb tots els controls finalitzats malgrat que en allargar-se el termini de presentació de sol·licituds fins a 15 de juny, es va veure molt reduït el període per efectuar els controls. Un cop més s’ha d’agrair l’esforç de tots els agents implicats en la gestió dels ajuts (entitats col·laboradores, equips de suport al territori i persones del DARP) des de la fase de sol·licituds fins a la de pagaments, passant per l’execució de tots els controls que garanteixen una correcta utilització dels fons comunitaris.

 

Ajut Import (€) Beneficiaris
Pagament bàsic 146.627.455,70  30.444
Pagament verd o greening 75.575.409,96  30.458
Complement a joves 1.505.092,89  1.081
Règim petits agricultors 9.521.441,54  15.150
Total 233.229.400,09  
Ajut associat agricultura Import (€) Beneficiaris
fruits de closca i garrofa 899.245,42  5.620
cultiu de l'arròs 2.279.777,11  1.568
cultius proteics: proteaginoses i lleguminoses 944.480,54 3.338 
cultius protèics: oleaginoses 445.517,37  1.476
llegums de qualitat 9.909,44  25
tomàquet per a indústria 5.053,11  5
Total 4.583.982,99  
Ajut associat ramaderia Import (€) Beneficiaris
explotacions que mantenen vaques alletants 6.552.237,67  1.487
explotacions de boví d'engreix. Engreix a la mateixa explotació 556.260,23  640
explotacions de boví d'engreix. Procedents d’altra explotació 6.010.921,13  1.853
explotacions de boví de llet 6.954.665,85 564 
explotacions d'oví 3.272.751,57 738 
explotacions de cabrum 202.673,84 300 
explotacions de boví de llet amb drets especials al 2014 120.908,15
explotacions de boví d'engreix amb drets especials al 2014 138.287,52 17 
explotacions d'oví i cabrum amb drets especials al 2014 627.383,70 48 
Total 24.436.089,66