• Imprimeix

Nous mètodes validats al Laboratori Agroalimentari

El Laboratori Agroalimentari ha validat i posat a punt 11 mètodes d’anàlisi en els darrers mesos

25/06/2018 12:06

Amb l'objectiu d'acomplir els requeriments del control oficial, en els darrers mesos el Laboratori Agroalimentari ha posat a punt i validat els següents mètodes d'anàlisis:

 • Determinació de cloramfenicol en orina animal per cromatografia líquida amb detector d'espectrometria de masses (LC-MS/MS), d'acord als requeriments de la Decisió 2002/657/CE.

 • Determinació de micotoxines en pinsos i cereals per cromatografia líquida amb detector d'espectrometria de masses (LC-MS/MS).

 • Determinació de residus de pesticides en pinsos per cromatografia de gasos amb detector d'espectrometria de masses (GC-MS/MS).

 • Determinació qualitativa i quantitativa de nitrits en pinsos i matèries primeres.

 • Detecció i quantificació d'OGM's per PCR a temps real (qPCR) en blat de moro.

 • Determinació del Serotipat de Salmonella spp. d'acord a la ISO/TR 6579-3:2017.

 • Incorporació dels b-agonistes salbutamol i zilpaterol a la determinació de b-agonistes en pèl animal per cromatografia líquida amb detector d'espectrometria de masses (LC-MS/MS), d'acord als requeriments de la Decisió 2002/657/CE.

 • Ampliació de l'acreditació per abast flexible en formulats fitosanitaris amb la incorporació de les matèries actives 2,4-D, Clopiralida, MCPA, Penoxsulam i Tebuconazol en la determinació de contingut de matèries actives per cromatografia líquida amb detector de espectrofotometria de díodes en sèrie (LC-DAD).
  D'acord amb l'abast d'acreditació flexible del Laboratori en formulats fitosanitaris, i per aplicació de la Nota Tècnica d'ENAC (NT-18), els resultats d'aquests nous analits s'emeten emparats per l'acreditació del Laboratori.

 • Ampliació del mètode de residus de pesticides per cromatografia de líquids amb detector d'espectrometria de masses (LC-MS/MS) en material i producte vegetal no processat, amb la incorporació de 13 nous analits: Azoxitrobina, bupirimat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropatrina, fluopiram, flusilazol, oxadixil, pirimetanil, piriproxifen, quinoxifen, tetraconazol i tolifluanida.

 • Per la determinació d'elements per espectrometria d'emissió atòmica amb plasma acoblat inductivament (ICP-AES), ampliació del mètode amb la incorporació del Sodi, Magnesi, Calci i Fòsfor en pinsos i matèries primeres. Per aquesta mateixa determinació, també s'ha abaixat el Límit de quantificació (LQ) del Ferro fins a 20 mg/kg, per tal de donar compliment al que s'estableix al R(CE)152/2009 amb l'objecte de determinar si els pinsos de lactància amb nivells de Fe inferiors a 50 mg/kg superen els 30 mg/kg.

 • Ampliació de la determinació d'investigació de Salmonella spp. a sucs de fruita i a verdures i hortalisses d'acord a la ISO 6579-1:2017.

Amb l'objectiu d'ampliar els serveis analítics relacionats amb el control oficial agroalimentari, a l'auditoria de revaluació realitzada per part d'ENAC al laboratori durant el passat mes de maig de 2018, tots aquests mètodes han sigut objecte d'avaluació d'acord a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.