• Imprimeix

Aprovat el Pla General d’Inspecció 2017 de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris de Catalunya

25/01/2017 09:01
Pla General d’Inspecció 2017 de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris de Catalunya

La qualitat dels aliments és un aspecte fonamental per la competitivitat de les empreses agroalimentàries i una demanda dels consumidors, i, per tant, la seva defensa és una de les prioritats de la política alimentària. La tasca per garantir la qualitat dels aliments i la lluita contra aquestes pràctiques deslleials implica un compromís amb els consumidors per part de les empreses alimentàries i de les administracions públiques.

Les autoritats europees estan treballant per reforçar i millorar l’eficàcia dels controls oficials alimentaris, per tal de lluitar contra les pràctiques fraudulentes que perjudiquen els consumidors i totes aquelles empreses que s’ajusten a la norma. S’ha creat una xarxa d’intercanvi ràpid d’informació i d’assistència administrativa entre els estats membres de la UE i s’ha inclòs de manera explícita la lluita contra el frau en el Reglament de Control Oficial, la norma que regula els controls de la cadena alimentària.

La finalitat principal del control oficial en matèria de lluita contra el frau alimentari és la protecció dels interessos econòmics de tots els implicats en la cadena agroalimentària, en relació amb la conformitat i qualitat dels productes, i assegurar la transparència i competència lleial de les transaccions comercials.

La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és l’autoritat competent a Catalunya en matèria de verificació i control de la qualitat alimentària i lluita contra fraus, i anualment articula el sistema de control mitjançant el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris.

L’any 2017 el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris preveu la realització d’inspeccions i controls classificades en els tipus següents:

  • Inspeccions (investigacions) planificades, realitzades a empreses alimentàries seleccionades per mitjà d’una anàlisi de risc. Aquest tipus d’inspeccions comporten aixecament d’actes d’inspecció i poden suposar l’adopció de mesures cautelars, com ara la immobilització de productes. En el cas de constatació d’infraccions, donen lloc a la tramitació d’expedients sancionadors.
  • Inspeccions (investigacions) imprevistes, que no han estat programades a priori i que es realitzen com a conseqüència de successos inesperats o sospites d’infracció, com ara denúncies, comunicacions d’altres organismes de control o altra informació. Sovint tenen caràcter urgent i es tramiten com les inspeccions programades.
  • Controls exploratoris, que són actuacions de control en les quals s’avaluen els sistemes d’autocontrol dels processos de fabricació i el sistema de traçabilitat que utilitza l’empresa i també s’informa a l’operador de la normativa aplicable als productes que elabora i comercialitza. No generen acta d’inspecció ni tenen caràcter repressiu i serveixen per a categoritzar les empreses en funció del risc d’incompliment.

Per a l’any 2017 el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris preveu 112 inspeccions i 250 controls exploratoris.

Les inspeccions, a diferència dels controls, es realitzen seguint una metodologia d’investigació i auditoria, i tenen com a objectiu bàsic la detecció de fraus o pràctiques antireglamentàries en matèria de qualitat.

Les inspeccions es centren primordialment en els sectors que han estat avaluats com d’alt risc i en aquells que tenen alguna circumstància o conjuntura especial. La selecció de les empreses a inspeccionar també es fa en funció de l’avaluació del risc dins de cada sector. Els detalls previstos en el Pla no són públics, atès que les inspeccions en aquest àmbit es realitzen sense previ avís.

És important destacar que aquest Pla General d’Inspecció s’inclou en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (2016-2020), que realitzen tots els Estats Membres de la UE i que preveu la col·laboració i cooperació entre les administracions implicades en el control alimentari d’altres àmbits o territoris.

Vetllem per la qualitat dels aliments i lluitem contra el frau - Exercici 2015 és un document divulgatiu  de la tasca de control oficial de la qualitat dels aliments i la lluita contra el frau, realitzada per la Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari, durant l’any 2015.