• Imprimeix

Dictamen del Tribunal de Comptes Europeu sobre la Proposta de reforma de la Política Agrària Comuna a partir del 2020

Els auditors de la UE assenyalen que els plans per a la propera PAC han de ser més ecològics, basar-se rigorosament al rendiment i reforçar l'obligació de retre comptes.

08/11/2018 14:11
futura_pac_2020

Segons aquest dictamen del Tribunal de Comptes Europeu, la reforma proposada per la Comissió Europea de la Política Agrària Comuna a partir del 2020 no arriba a satisfer les ambicions de la UE pel que fa a un enfocament més ecològic i més sòlid basat en el rendiment. Els auditors assenyalen així mateix altres qüestions en la proposta, en particular pel que fa a la rendició de comptes.

Quan la Comissió Europea va publicar la seva proposta per a la nova PAC a partir del 2020, va insistir que els objectius mediambientals i climàtics tindrien una alta prioritat. Els auditors reconeixen que la reforma proposada conté instruments per respondre a aquests objectius, però aquests no estan definits clarament ni es plasmen en uns valors quantificats, de manera que persisteix la imprecisió en Pel que fa a la manera d'avaluar o mesurar el grau de ecologització de la PAC. D'altra banda, els auditors consideren que l'estimació efectuada per la Comissió de la contribució de la PAC als
objectius de la UE sobre el canvi climàtic resulta poc realista.

Assenyalen que moltes de les opcions proposades per a aquesta política són molt similars a les de l'actual PAC. En particular, la major part del pressupost continuaria finançant pagaments directes als agricultors sobre la base d'un nombre determinat d'hectàrees de terra posseïda o conreada. no obstant això, aquest instrument no és apropiat per a respondre a nombroses preocupacions de caràcter mediambiental, ni resulta la manera més eficient de donar suport uns ingressos viables, indiquen els auditors.

La proposta introdueix canvis fonamentals en l'aplicació pràctica de la política. S'observa que l'orientació a la conformitat es desplaça a una major orientació al rendiment, la qual cosa celebren els auditors. No obstant això, consideren que la proposta no conté els elements necessaris d'un sistema de rendiment eficaç. La nova PAC necessitaria més incentius per al rendiment i objectius clarament vinculats a les realitzacions, els resultats i l'impacte.

Un altre canvi clau és la redefinició de les normes de la UE sobre la subvencionabilitat dels pagaments de la PAC però, donades les limitacions del model proposat, és possible que això doni lloc a un debilitament del marc de garantia. Els auditors assenyalen que els controls i les auditories seran menys nombrosos i menys eficaços.

En paraules de João Figueiredo, Membre del Tribunal de Comptes responsable del dictamen, «la transició a una avaluació basada en el rendiment no vol dir que no sigui necessari comprovar la legalitat i la regularitat. És de témer que una disposició jurídica que estableixi que solament una petita part de les despeses s'ha de fer d'acord amb les normes de la Unió podria privar de sentit a aquestes normes i soscavar l'aplicació del Dret de la UE».

Els auditors subratllen així mateix l'absència d'un sistema de control extern sòlid. D'acord amb la proposta, la Comissió no rebria estadístiques de control dels organismes pagadors, ni garanties de els organismes de certificació sobre els pagaments efectuats als diferents agricultors, el que afectaria negativament a l'obligació de retre comptes per part de la Comissió, adverteixen els auditors. aquesta situació també dificultaria l'aplicació d'un enfocament d'auditoria únic, en particular a causa del paper reduït dels organismes de certificació.

(Font: Nota de premsa del Tribunal de Comptes Europeu, 7/11/2018)

 

Aquest informe no és vinculant per a la Comissió Europea