• Imprimeix

Comunicat 6. CGE 2018 - Recordatori canvi varietat llavor certificada

25/05/2018 10:05

En l’ajut agroambiental per a la Gestió sostenible de zones humides, per aquells beneficiaris que hagin sol·licitat la subactuació voluntària o complementària d’utilització de llavor certificada, i en relació al compromís excloent que adopten de “Fer la sembra de l'arròs amb llavor certificada, en com a mínim un 50% de l’explotació, d’acord amb les dosis establertes pel DARP...”. Recordar que les mateixes bases reguladores fixen una data límit per comunicar, si s’escau, la modificació de varietats respecte a la declarada a DUN2018. “Si es realitza la subactuació d’utilització de llavor certificada i modifica la varietat declarada en la  DUN de l’any de la convocatòria corresponent, document de comunicació de canvi de varietat, que s’haurà de presentar abans de l’1 de juliol de l’any de la sol·licitud.”

Aquesta comunicació es pot fer amb una instància que es presentarà a l’oficina comarcal o al servei territorial corresponent del DARP, i contindrà com a mínim la següent informació:

  • Dades identificatives del sol·licitat (nom, nif, ....)
  • Ajut agroambiental: Gestió sostenible de zones humides, subactuació voluntària o complementària d’utilització de llavor certificada
  • Recintes afectats per la modificació
  • Nova varietat


Tota la informació relacionada amb aquesta comunicació, presentada fins a 1 de juliol inclòs, tindrà tots els efectes en la revisió documental de les factures de llavor certificada i en el resultat del compromís excloent.