• Imprimeix

Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides

Segons l'article 4.5 del Reial Decret 3349/1983 (BOE de 22 de gener de 1984), pel qual s'aprova la reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides, les fàbriques de plaguicides, els locals on s'emmagatzemen o comercialitzen plaguicides i les instal·lacions destinades a realitzar tractaments amb aquests, així com també les empreses de tractaments amb plaguicides, han d'estar inscrits obligatòriament al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.

Aquest Registre està regulat actualment per l'Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 24 de febrer de 1993, per la qual es normalitza la inscripció i el funcionament del Registre d'establiments i serveis plaguicides (BOE de 4/03/1993) i el Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (DOGC de 23/06/1997). 

Segons aquest decret la gestió d'aquest Registre a Catalunya queda repartida depenent del tipus de plaguicida, entre els departaments de Salut i d'Agricultura. Vegeu aquest repartiment a l'apartat Informació Addicional.

S'han de registrar en el ROESP les empreses que realitzen alguna de les activitats amb plaguicides diferents als productes fitosanitaris.

Inscripció, modificació, baixa i renovació al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP):

Entitat responsable

Data d'actualització:  13.07.2016