• Imprimeix

Registre d'explotacions ramaderes

Vaquí de carn

En la normativa de regulació i ordenació de les explotacions ramaderes es recullen una sèrie de condicions mínimes a complir per a totes les explotacions amb l'objectiu de millorar la producció ramadera i la qualitat dels processos productius, mitjançant l'aplicació de normes zootècniques, d'higiene i de benestar dels animals, així com la protecció i millora del medi ambient.

La inscripció al Registre és obligatòria per a totes les explotacions. El fet de no estar inscrit/a comportarà la no expedició dels documents relacionats amb l'explotació i la impossibilitat de ser beneficiari/ària de qualsevol ajut, inclosos els ajuts comunitaris (primes ramaderes).

Aquest registre es divideix en diferents seccions: apícoles, avícoles, porcines, cunícoles, bovines, ovines i de cabrum, equines, d'altres espècies productives i de centres de recollida de material genètic. Dintre de cadascuna de les seccions, les explotacions es classifiquen en diferents subseccions en funció de la finalitat productiva.

Les explotacions ramaderes que allotgen animals de producció ubicades en l'àmbit territorial de Catalunya que es criïn o es mantinguin amb finalitat productiva, així com:

 • les instal·lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic d'animals de producció
 • els/les operadors/ores comercials amb o sense instal·lacions per allotjar animals,
 • les instal·lacions de concentració d'animals,
 • les pastures,
 • les instal·lacions per a pràctica eqüestre,
 • les instal·lacions d'èquids d'oci i
 • les empreses integradores.

 

Estructura del Registre:

 • Porcí
 • Boví
 • Oví
 • Cabrum
 • Èquids
 • Aus de corral
 • Cunícola
 • Apícola
 • Espècies pelleteres.
 • Espècies cinegètiques de caça major.
 • Altres espècies animals que es criïn o es mantinguin per a la producció d'aliments o productes d'origen animal.
 • Animals amb destinació a consum humà definides a l'annex I del Decret 40/2014.
 • Centres de recollida, emmagatzamatge i distribució de material genètic, inclosos els èquids de recollida d'oòcits, òvuls i embrions.
 • Instal·lacions de concentració d'animals.
 • Pastures

 

La regulació de les explotacions ramaderes estableix un registre que pretén els següents objectius:

 • Conèixer de manera exhaustiva cadascun dels sectors ramaders: nombre total d'explotacions, distribució territorial, classificació per tipus de producció, situació estructural, capacitat productiva, etc.
   
 • Promoure la seva millora, mitjançant l'aplicació d'uns requisits mínims a complir per a cada tipus d'explotació, incloent-hi les normes de bioseguretat i de benestar animal, tant de manera general com de manera específica en funció de l'espècie que s'allotja a les instal·lacions.
   
 • Garantir la traçabilitat i el compliment de la normativa en matèria de seguretat alimentària.

El Registre d'explotacions ramaderes és un registre de caràcter administratiu en el qual s'han d'inscriure, totes les explotacions ramaderes ubicades a Catalunya, i conté les dades relacionades amb l'activitat o activitats que es desenvolupen a l'explotació així com les dades de capacitat màxima desglossada per espècies. La inscripció en el Registre és requisit previ per a l'inici de l'activitat ramadera així com per a l'expedició dels documents relacionats amb l'explotació, i per a l'obtenció d'ajuts.

Les explotacions han de tenir un únic número de registre (és el conegut com a codi REGA) que garanteixi la seva identificació de forma única, el qual té l'estructura següent:

ES + dos dígits de la comarca + tres dígits que identifiquen el municipi + set dígits que identifiquen l'explotació dins del municipi

Totes elles consten al SIR (Sistema d'Informació Ramadera), desenvolupat per a donar suport a tota la gestió i l'explotació de les dades de l'àmbit de la ramaderia.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre,de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica, el dret d'accés a la informació pública. Com a conseqüència, es pot realitzar una publicitat activa de les dades dels Registre d'Explotacions Ramaderes, amb els límits establerts per la normativa vigent en matèria de les dades que tenen un caràcter personal.

La relació d'explotacions ramaderes que s'ha publicat per a la seva consulta s'han extret del SIR en una data específica (es va renovant amb caràcter bimensual), amb les següents característiques:

 • Explotacions actives de Catalunya que no són d'autoconsum (és a dir, no s'inclouen les explotacions de petita dimensió que no comercialitzen la seva producció).
 • S'han seleccionat totes les explotacions que són de producció i reproducció i les que tenen la consideració d'especials per a l'espècie equina, atesa la seva particular idiosincràcia. No s'han inclòs les explotacions especials que tenen altres registres que els emparin (per tant, no s'inclouen escorxadors, nuclis zoològics, centres d'experimentació, etc.), perquè ja disposen del seu codi de registre per l'activitat que realitzen, i que gestionen altres ens de l'administració).
 • Una mateixa explotació, amb un mateix codi REGA, pot disposar de més d'una espècie (subexplotació) autoritzada.
 • Totes les explotacions de producció i reproducció tenen informada una classificació zootècnica, és a dir, l'orientació que li dóna a la seva producció (carn, llet, etc.)
 • S'inclou la vinculació amb l'empresa integradora d'aquelles explotacions ramaderes de Catalunya que tenen en vigor un contracte d'integració (d'acord amb la informació que comuniquen al DARP les empreses integradores)
 • S'han incorporat les coordenades corresponents a cada explotació i les dades de capacitat (nombre màxim d'animals per als quals està autoritzada cada subexplotació)
Data d'actualització:  27.11.2018