• Imprimeix

Constitució de garanties dels ajuts

Per accedir a determinats ajuts finançats amb fons FEAGA o FEADER que concedeix el Departament d'Agricultura, els sol·licitants han de constituir una garantia.

Cal constituir la garantia en els casos en què el Departament paga abans que es portin a terme els compromisos adquirits pels beneficiaris.

D'aquesta manera, es garanteix que, si no es compleixen les obligacions compromeses, el Departament pugui recuperar l'import de l'ajut.

Per ajuts d’imports superiors o iguals a 500 euros.

La constitució d'aquestes garanties ve establerta per la normativa europea.

No cal constituir garantia per a ajuts d'imports inferiors a 500€.

Ajuts que requereixen garantia

Ajuts dels fons europeus FEAGA i FEADER en què cal constituir garantia:

 

Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA)
Sector del vi: Ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya
Sector del vi: Ajut a la promoció de productes vinícoles en tercers països
Sector del vi: Ajuts a les inversions a les empreses del sector vitivinícola
Emmagatzematge de porcí: -

 

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rual (FEADER)
Ajuts a indústries: -
Desenvolupament rural: Ajuts a la competitivitat
Desenvolupament rural: Ajuts a la diversificació agrària
LEADER. Desenvolupament rural: Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

 

Destaquem

Fons europeus

Ministeri d'Agricultura

Tipus de garanties

  • Dipòsits en efectiu
  • Xec bancaris o xec registrat per una entitat financera a nom del Tresor de la Generalitat de Catalunya
  • Avals presentats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca
  • Assegurances de caució atorgades per entitats asseguradores

Destaquem

Fiances i dipòsits

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

On presentar la garantia

El dipòsits en efectiu es pot fer:

 

Davant de:

 

Important!
En cas que l’ingrés es faci per banca electrònica, cal identificar. de forma clara, a què correspon l’ingrés que s’ha efectuat.

El termini dins del qual el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda pot rebre aquest ingrés és d'entre 1 i 3 dies. Quan aquest Departament té constància de l’ingrés emet el resguard de dipòsit corresponent.

A partir d’aquest moment, es pot recollir aquest resguard al lloc on s'ha fet el dipòsit. També es pot rebre per correu postal a l’adreça que s'hagi indicat.

Un cop es disposa d’aquest resguard, cal portar-lo al Departament d’Agricultura.

Informació relacionada

Els xecs bancaris es presenten a la Caixa General de Dipòsits:

 

El tràmit de l’ingrés el fa el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Documentació necessària

Quan s’ha fet l’ingrés directament a l’entitat bancària, cal aportar el justificant d’ingrés de l’entitat bancària.

Si l’ingrés s’ha fet per banca electrònica, no cal aportar cap document. El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda en fa la comprovació directament.

Per a la tramitació de l’ajut, cal presentar al Departament d’Agricultura, el resguard de dipòsit que facilita el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, una vegada que aquest hagi verificat l’ingrés.

Cal fer els tràmits a l’entitat bancària i aportar l’aval i/o assegurança de caució que es facilita i que ha de seguir el model establert per l’Administració.

Recomanació

Quan l’import que cal garantir és baix, la modalitat de dipòsit en efectiu és la més recomanable, ja que els costos de tramitació són més baixos.

A més el dipòsit en efectiu es pot fer en diferents llocs del territori i també per banca electrònica.

Per a més informació, es pot consultar el tràmit Constitució i devolució de garanties i dipòsits i el Canal empresa.

Data d'actualització: 15.02.2017