• Imprimeix
Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2018

Sol·licitar l'ajut d'actuacions silvícoles i xarxa viària (Convocatòria 2018)

Sol·licitar l'ajut d'actuacions silvícoles i xarxa viària (Convocatòria 2018) 20990 - 20990-Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2017 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Presentació de sol·licituds: del 28 de març al 27 d’abril de 2018.
 • Certificacions parcials no definitives: fins al dia 31 de maig de 2019, inclòs.
 • Finalització d’actuacions: fins al dia 30 de setembre de 2019, inclòs.
 • Justificació de feines: fins al dia 15 d’octubre de 2019, inclòs.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Còpia del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant, en cas que el CPF no estigui autoritzat a sol·licitar-ho directament.
 2. En el cas que hi hagi un representant que signi en nom de la persona sol·licitant, còpia del DNI/NIF/NIE, en cas que el CPF no estigui autoritzat a sol·licitar-ho directament.
 3. En el cas que hi hagi un representant que signi en nom del sol·licitant, còpia de l’acreditació de la capacitat del representant per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància. (poders notarials o escriptura inscrita al registre que correspongui).
 4. En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar-ne els compromisos corresponents.
 5. En el cas d’associacions forestals, autorització dels propietaris a l’associació per sol·licitar i percebre l’ajut.
 6. En el cas de persones jurídiques i associacions forestals, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau.
 7. Certificat actualitzat d’inscripció al registre administratiu corresponent en l’any de la convocatòria, o, si no, l’any anterior.
 8. En el cas de copropietat dels terrenys, autorització de tots els propietaris a un d’ells per sol·licitar i percebre l’ajut.
 9. Memòria de l’actuació a realitzar, signada per la persona sol·licitant o per qui en té la representació.
 10. Pressupost de l’actuació a realitzar, desglossat per partides i conceptes de despesa i signat pel sol·licitant o representant.
 11. Mapa topogràfic o ortofotomapa a escala 1/25000 o 1/50000 on estiguin clarament definits els límits de la finca o finques forestals.
 12. Mapa topogràfic a escala 1/10000 o 1/5000 on es trobi clarament definida.
 13. Autorització d’associació propietaris.
 14. Autorització copropietaris.

En cas que els documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud d’acord amb les bases ja figuri en poder del Centre de la Propietat Forestal, el sol·licitant podrà no presentar-los declarant la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats, sempre que no s’hagin produït modificacions, no hagi prescrit el seu període de vigència i no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar.

Per a totes les persones sol·licitants:

 1. Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 3. Complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, si escau.
 4. El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableixi la legislació vigent, si escau.
 5. La catalogació de finca rústica no urbanitzable dels terrenys objecte de subvenció.
 6. Complir amb el que preveu la Llei 5/2008, de 24 d’abril, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de gènere, si escau.
 7. En cas d’empresa, no tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre els ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi.
 8. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat sancionada o condemnada per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, cal disposar d’un pla d’igualtat entre homes i dones segons el que disposa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 9. Ser titular dels terrenys forestals objectes de subvenció, a excepció de les associacions de propietaris.
 10. Si el sol·licitant és una empresa, que aquesta no tingui la condició d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Gestió forestal sostenible

Millora de la xarxa viària forestal
1) Construcció de vials necessaris per a la GFS.
2) Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS.
3) Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

Actuacions silvícoles de millora
1) Aclarida de plançoneda.
2) Aclarida de millora.
3) Tallada selectiva.
4) Selecció de tanys.
5) Podes de formació i de qualitat.
6) Estassada de sotabosc.
7) Pela de suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de l’última lleva.
8) Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.
9) El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.