• Imprimeix
Títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo

Inscriure’s a l’examen teòric

Inscriure’s a l’examen teòric 8562 - 8562_Títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Per a la matriculació als exàmens teòrics cal consultar el calendari de convocatòries que cada any es publiquen al DOGC.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Còpia del DNI/NIF/NIE, de la targeta de residència o del passaport (vigents). Vegeu nota 1.
 2. En cas de menors, i solament a partir de 16 anys, autorització signada d’un dels pares, o del representant legal, amb còpia del DNI/NIF/NIE 1 o passaport (solament per a PMNB, PMNA i PNB).
 3. Còpia del títol de PNB d’una altra comunitat autònoma en el cas de voler realitzar l’examen de PEE complementari.
 4. Resguard de l'ingrés dels drets d'examen (codi de barres per efectuar el pagament a "la Caixa", en el moment d’efectuar el pagament s’ha d’informar el DNI del/de la sol·licitant. Nom de l’entitat: Escola de Capacitació Nauticopesquera, Concepte: Inscripcions a exàmens esbarjo, Codi d’Entitat assignat: 0417113).

1. Únicament caldrà aportar aquesta documentació en cas de no autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per obtenir-la. Si ja s’ha presentat prèviament la documentació al Departament i segueix vigent, no cal tornar-la a aportar. Indiqueu únicament en els casos que s'iniciï el procediment administratiu en una oficina del DARP diferent d'aquella on es va presentar la documentació: el procediment, any i lloc (OC, ST o SC) on es va presentar.

 • Tenir 18 anys.

72,25 €.

Si la inscripció a l’examen es fa per Internet, la persona sol·licitant gaudirà d’una bonificació del 10% de l’import de la taxa.

Com preparar-se:

 • Per lliure
  Podeu obtenir el títol nauticoesportiu de Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo preparant-vos pel vostre compte i presentant-vos a l'examen teòric.
 • Per acadèmia homologada
  Podeu obtenir el títol nauticoesportiu de Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo matriculant-vos en una  acadèmia homologada, la qual guiarà el vostre aprenentage fins a la presentació a examen. 

Programa i estructura de l'examen teòric

L'Anuari de marees és un material necessari per a la realització dels exàmens de la nàutica d’esbarjo convocats per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. És per això que us el podeu descarregar i portar-lo el dia de l'examen.

Relació existent entre les proves del patró/ona per a la navegació bàsica i el patró/ona d'embarcacions d'esbarjo (NOU)

 1. Les persones que estiguin en possessió del títol de patró/ona per a la navegació bàsica o hagin superat l’examen teòric per a l’obtenció del títol de patró/ona per a la navegació bàsica, d’acord amb el que especifica el Reial decret 875/2014, no hauran de realitzar la prova específica per a patró/ona d’embarcacions d’esbarjo en la seva totalitat, sinó solament les unitat teòriques 7, 8, 9, 10 i 11 de l’annex II de l’esmentat Reial decret, i disposaran d’un temps màxim de 45 minuts. Les persones que estiguin en possessió del títol de patró/ona per a la navegació bàsica podran presentar-se a l’examen teòric específic per a l’obtenció del títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo i complementari del ja superat per a l’obtenció del títol de patró/ona per a navegació bàsica.
 2. Les persones que hagin superat l’examen teòric per a l’obtenció del títol de patró/ona per a la navegació bàsica a Catalunya podran presentar-se a l’examen teòric específic per a l’obtenció del títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo i complementari del ja superat per a l’obtenció del de patró/ona per a navegació bàsica durant les dues convocatòries següents en les quals la Direcció General de Pesca i Afers Marítims realitzi exàmens de patró/ona per a navegació bàsica.
 3. A les persones que es presentin a l’examen per a l’obtenció del títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo i no aconsegueixin superar la prova, però sí que ho facin d’acord amb les exigències del de patró/ona per a la navegació bàsica, se’ls reconeixerà aquest aprovat, bé per a convocatòries següents, bé per a l’expedició del títol de patró/ona per a la navegació bàsica, i conservaran aquest aprovat durant un període màxim de dues convocatòries consecutives en les quals la Direcció General de Pesca i Afers Marítims realitzi els exàmens de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.