• Imprimeix
Autoritzacions excepcionals de caça per danys

Sol·licitar l'autorització excepcional

Sol·licitar l'autorització excepcional 9380 - 9380_Autoritzacions excepcionals de caça per danys Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tipus d'autoritzacions excepcionals

 1. Autoritzacions excepcionals de caça major i menor durant el període hàbil de caça.
  En època hàbil de caça, es pot autoritzar la caça o la captura d'espècies cinegètiques que puguin provocar danys en terrenys afectats per incendis o en terrenys on està limitada l'activitat cinegètica.
 2. Autoritzacions excepcionals en època de veda de caça major i/o menor.
  Es pot autoritzar la caça major i menor en època de veda de determinades espècies cinegètiques, en el cas que aquestes hagin provocat danys o puguin provocar-ne.
  • En el cas de la caça menor, es pot autoritzar la caça de conills i llebres, un cop fetes les comprovacions prèvies dels danys, preferentment en viu mitjançant ús de fura, o amb arma de foc quan aquests hagin provocat danys. Pel que fa als ocells, es pot autoritzar a foragitar o caçar les espècies d'ocells cinegètiques, quan hagin provocat danys, els quals han de ser comprovats prèviament.
  • En el cas de la caça major (els porcs senglars i d'altres ungulats salvatges) en època de veda i un cop fetes les comprovacions prèvies oportunes, es pot autoritzar la caça o la captura d'aquestes espècies amb d'armes de foc o o mitjançant l'ús d'altres modalitats que en facilitin la caça o captura.

Observacions
En tots els casos l'autorització ha d'especificar obligatòriament:

 1. L’espècie objecte d’autorització
 2. Les causes excepcionals que les motiven
 3. El període i lloc concret de les autoritzacions
 4. La modalitat i art autoritzada
 5. El caràcter d’aquesta autorització
 6. La persona autoritzada
 7. Les mesures de control
 8. L’obligació de comunicar les captures

Aquesta autorització haurà de ser obligatòriament notificada al Cos d'Agents Rurals de la comarca afectada.

Transcorreguts 15 dies des de la finalització del període en què és vàlida l’autorització, la persona sol·licitant ha de presentar al Servei Territorial corresponent del departament competent en matèria de caça el resultat de les captures obtingudes en l’execució d’aquesta autorització, mitjançant el formulari web de Resultat de caça/captura d’espècies cinegètiques per danys a l’agricultura, ramaderia i silvicultura. La manca de lliurament de la fitxa impedirà la obtenció de futures autoritzacions.

Si els terrenys afectats es troben situats dins dels límits d'un espai natural de protecció especial, és a dir, un parc natural, un paratge natural d'interès nacional, una reserva natural integral o una reserva natural parcial, aquesta autorització s'ha de notificar al/a la director/a tècnic/a de l'espai afectat.